Advocaat-generaal Koopman bespreekt in een conclusie het gebruik van Taxatiewijzers als bewijsmiddel bij de WOZ-waardering van incourante objecten. Het gebruik van taxatiewijzers is vooral problematisch bij het bepalen van de restwaarden. De A-G doet de suggestie aan de beleidsmaker c.q. wetgever om te onderzoeken of regels kunnen worden opgesteld aan de hand waarvan de restwaarde op een onderbouwde en verifieerbare manier wordt ontleend aan objectieve (markt)gegevens.

X is het niet eens met de WOZ-waarde 2019 van een schoolgebouw. De WOZ-waarde is bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde. Partijen zijn het niet eens over de omvang van één van de variabelen bij toepassing van die waarderingsmethode, namelijk de restwaarde van de opstallen. De heffingsambtenaar heeft bij het bepalen van die restwaarden gebruik gemaakt van de landelijke Taxatiewijzer onderwijs. De Taxatiewijzers worden onder auspiciën van de VNG vastgesteld voor een heel aantal typen van objecten waarvoor geen goede markt bestaat, zoals scholen, kazernes, ziekenhuizen, trein- en busstations, havenkranen, enz. In de Taxatiewijzers zijn per archetype kengetallen opgenomen voor onder meer de (bruto) vervangingswaarde, restwaardepercentages en de afschrijvingstermijn.

Advocaat-generaal Koopman bespreekt in een conclusie het gebruik van Taxatiewijzers als bewijsmiddel bij de WOZ-waardering van incourante objecten. Het gebruik van taxatiewijzers is vooral problematisch bij het bepalen van de restwaarden. De A-G doet de suggestie aan de beleidsmaker c.q. wetgever om te onderzoeken of regels kunnen worden opgesteld aan de hand waarvan de restwaarde op een onderbouwde en verifieerbare manier wordt ontleend aan objectieve (markt)gegevens. Als dat niet mogelijk is, dan is het volgens de A-G misschien tijd de handdoek in de ring te gooien en voor de vaststelling van de correctie wegens technische veroudering de restwaarde van de opstallen als factor te elimineren door die waarde per definitie op nihil te stellen. Verder geeft de A-G de Hoge Raad in overweging te verduidelijken dat de bewijsregel, inhoudende dat degene die wil afwijken van de kengetallen uit de Taxatiewijzer daarvan de bewijslast draagt, alleen tegen een belanghebbende kan worden ingeroepen als hij de richtsnoeren van die Taxatiewijzer als uitgangspunt voor de waardering heeft aanvaard. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van X gegrond te verklaren. Het hof is ofwel uitgegaan van een verkeerde lezing van de genoemde bewijsregel, ofwel uitgegaan van het onbegrijpelijke uitgangspunt dat X heeft geaccepteerd dat de in de Taxatiewijzers opgenomen restwaardes overeenkomen met de werkelijkheid.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

228

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen