Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat alleen digitale toezending van de gemeentebegroting aan een belanghebbende niet voldoende is volgens art. 8:42 Awb, omdat dit artikel vereist dat de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechter worden gezonden.

X betwist een bedrag van € 34,61 aan paspoortleges. In het kader van het geschil over de zogenoemde opbrengstlimiet, stelt X dat de heffingsambtenaar heeft nagelaten de gehele begroting van de gemeente Groningen over te leggen. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat deze stelling van X feitelijke grondslag mist.

Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat alleen digitale toezending van de gemeentebegroting aan een belanghebbende niet voldoende is volgens art. 8:42 Awb, omdat dit artikel vereist dat de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechter worden gezonden. Het hof oordeelde dat de stelling van X dat de heffingsambtenaar heeft nagelaten de gehele begroting in te sturen feitelijke grondslag mist. De A-G meent dat dit oordeel ofwel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting ofwel onbegrijpelijk is, aangezien slechts is vastgesteld dat de heffingsambtenaar de gemeentebegroting digitaal aan X heeft verstrekt (en niet ook aan de rechter). Cassatie kan volgens de A-G echter achterwege blijven omdat X niet duidelijk maakt wat het belang is bij cassatie. Omdat X ook niet is benadeeld door de te late publicatie van de uitspraak van de rechtbank, kan de op zichzelf terechte klacht van X dat het hof niet op begrijpelijke wijze is ingegaan deze kwestie ook niet tot cassatie leiden. De A-G adviseert de Hoge Raad het cassatieberoep van X af te wijzen.

Lees ook het thema Op de zaak betrekking hebbende stukken.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Gemeentewet 229b

Gemeentewet 229

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

140

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen