De Hoge Raad oordeelt dat ook aan de bekendmakingseisen voor NEN-normen is voldaan als niet in de verordening zelf maar wel in het verzamelbesluit tot wijziging van alle belastingverordeningen is vermeld dat de NEN-normen ter inzage liggen.

X bv is het niet eens met een aanslag zuiveringsheffing bedrijven. De aanslag is opgelegd naar de vervuilingswaarde, uitgedrukt in vervuilingseenheden. Voor de bepaling van het aantal vervuilingseenheden verwijst de belastingverordening naar NEN-normen. Hof Arnhem-Leeuwarden verklaart de verordening onverbindend omdat de verordening niet vermeldt dat de NEN-normen ter inzage liggen. Hoewel dit wel is gebeurd in het verzamelbesluit tot wijziging van alle belastingverordeningen, oordeelt het hof dat hiermee niet wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 73 Waterschapswet.

De Hoge Raad oordeelt dat ook aan de bekendmakingseisen voor NEN-normen is voldaan als niet in de verordening zelf maar wel in het verzamelbesluit tot wijziging van alle belastingverordeningen is vermeld dat de NEN-normen ter inzage liggen. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat dit verzamelbesluit niet valt onder de categorie “besluiten van het waterschapsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden” als bedoeld in art. 73 Waterschapswet (oud). De Hoge Raad is het daar niet mee eens en oordeelt dat het verzamelbesluit is aan te merken als de vaststelling van naar buiten werkende, voor betrokkenen verbindende, regels van het openbaar gezag dat zijn bevoegdheid daartoe aan de wet ontleent als bedoeld in art. 73 lid 1 Waterschapswet. Voor de verordening zuiveringsheffing is aan bekendmakingseis voldaan door publicatie van het verzamelbesluit met de volledige tekst van de verordening in het Waterschapsblad. Aan art. 73 lid 3 Waterschapswet is daarom voldaan door, zoals vermeld in het verzamelbesluit, de NEN-normen ter inzage te leggen, en desgevraagd maximaal tegen kostprijs afschrift ter beschikking te stellen. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht gegrond en verklaart het beroep van X bv alsnog ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 139

Waterschapswet 111

Waterschapswet 73

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 18 december

Informatiesoort: VN Vandaag

334

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen