De Hoge Raad verduidelijkt zijn jurisprudentie over de bekendmaking van lokale belastingverordeningen en daarin genoemde NEN-normen.

X bv is het niet eens met aanslagen zuiveringsheffing bedrijven. De aanslagen zijn opgelegd naar de vervuilingswaarde, uitgedrukt in vervuilingseenheden. Voor de bepaling van het aantal vervuilingseenheden verwijst de belastingverordening van het waterschap naar NEN-normen. Hof Amsterdam verklaart die verordening onverbindend omdat ten aanzien van de NEN-normen niet is voldaan aan de bekendmakingseis.

De Hoge Raad verduidelijkt zijn jurisprudentie over de bekendmaking van lokale belastingverordeningen en daarin genoemde NEN-normen. De wettelijke bekendmakingsvoorschriften moeten waarborgen dat iedereen door die bekendmaking inzicht kan krijgen in de wijze waarop de omvang van de belastingschuld wordt vastgesteld. Als dat inzicht niet wordt verschaft doordat een lokale wetgever afwijkt van de bekendmakingseisen, dan leidt dit onherroepelijk tot onverbindendheid van de verordening. Er is dan geen noodzaak om van geval tot geval te beoordelen of er aanknopingspunten zijn (zoals eigen deskundigheid) voor de veronderstelling dat de belanghebbende ondanks de gebrekkige publicatie toch op de hoogte was of kon zijn van hetgeen bepalend is voor de omvang van de belastingschuld. De enige uitzondering op deze regel doet zich voor bij een onjuiste of volledige vermelding naar normen die in de Staatscourant zijn gepubliceerd. Dan geldt namelijk wel dat van geval tot geval moet worden onderzocht of desalniettemin aan de kenbaarheidseisen is voldaan (HR 1 februari 2019, 18/00902, V-N 2019/8.20). Dit geldt niet bij andere gebreken in de bekendmaking van een verordening. Het cassatieberoep van het dagelijks bestuur van het waterschap is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Waterschapswet 111

Waterschapswet 73

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 18 december

Informatiesoort: VN Vandaag

453

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen