Advocaat-generaal Pitruzzella concludeert dat de motivering van het arrest tegenstrijdigheden bevat. De A-G wijst daarbij onder andere op de overwegingen over de toerekening van activa in verband met de winsttoerekening.

De Amerikaanse ‘Apple Group’ bestaat uit Apple Inc. en alle ondernemingen die die onder haar zeggenschap vallen. Apple verkoopt haar producten over de hele wereld in haar (online) winkels en via derden. Apple Operations Europe en Apple Sales International zijn kleindochters die in Ierland zijn gevestigd, maar zijn fiscaal geen inwoner van Ierland. In 1991 en 2007 geeft Ierland tax rulings af om de belastbare winst van AOE en ASI in Ierland vast te stellen. Naar aanleiding van een onderzoek stelt de Europese Commissie vast dat er sprake is van staatssteun. De EC draagt Ierland daarom op om de verleende steun over de periode 12 juni 2003 tot 27 september 2014 terug te vorderen van AOE en ASI. Ierland, AOE en ASI zijn het hier niet mee eens en verzoeken om nietigverklaring van de beslissing van de EC. Het Gerecht oordeelt dat de Ierse tax rulings voor Apple geen staatsteun vormen. Volgens het Gerecht toont de EC namelijk niet aan dat Ierland een selectief voordeel heeft toegekend aan AOE en ASI. Het Gerecht onderzoekt de tax rulings en de daarbij afgesproken waarderingsmethoden uitgebreid. Het Gerecht vernietigt de beslissing van de EC in zijn geheel. De EC verzoekt om vernietiging van het arrest.

Advocaat-generaal Pitruzzella concludeert dat de motivering van het arrest tegenstrijdigheden bevat. De A-G wijst daarbij onder andere op de overwegingen over de toerekening van activa in verband met de winsttoerekening. Het Gerecht geeft op een aantal punten blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De A-G adviseert dan ook om het arrest te vernietigen en de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht.

Lees ook het thema Fiscale staatssteun.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

[Nieuwsbron]

Rubriek: Europees belastingrecht

Regelgevende instantie: Europese Unie

Editie: 15 november

Informatiesoort: VN Vandaag

445

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen