A-G Wattel is van mening dat er gelet op de jurisprudentie geen twijfel meer mogelijk is dat het standpunt van X evident kansloos is. Deze evidente kansloosheid is voldoende grond voor het oordeel dat misbruik van procesrecht wordt gemaakt.

X parkeert in diverse gemeenten zijn twee auto's steeds opzettelijk met één of twee wielen op het trottoir zonder parkeerbelasting te betalen. Als hij vervolgens een naheffingsaanslag krijgt, dan vecht zijn vaste gemachtigde deze standaard aan met het argument dat de Wet Mulder van toepassing is. Volgens Hof 's-Hertogenbosch lokt X bewust naheffingen uit en zet daartegen stelselmatig rechtsmiddelen in met geen ander doel dan het genereren van inkomsten in de vorm van dwangsommen, alsmede proceskosten- en immateriële schadevergoedingen. Dit kwalificeert als misbruik van procesrecht. X gaat in cassatie.

Advocaat-Generaal Wattel is van mening dat wat er zij van de pleitbaarheid van het standpunt van X vóór het wijzen van HR 22 maart 2022, 20/03717, V-N 2022/13.21, ná het wijzen ervan geen twijfel meer mogelijk is dat het evident kansloos is. Deze evidente kansloosheid is voldoende grond voor het oordeel dat misbruik van procesrecht wordt gemaakt. Het vaststellen van misbruik van procesrecht is vooral een 'elephant test', in de zin van 'moeilijk te omschrijven, maar als je er één ziet, herken je hem meteen'. De olifant is hier gegeven de feitelijke vaststellingen van het hof wel heel prominent en onmiskenbaar aanwezig. De A-G acht het beroep van X ongegrond. Bovendien zou de Hoge Raad de gemachtigde moeten waarschuwen dat hij riskeert om in de toekomst als gemachtigde geweigerd te worden. X kan ambtshalve in de onderhavige proceskosten worden veroordeeld. Verder geeft Wattel de Hoge Raad in overweging de heffings- en invorderingsambtenaren van de betrokken gemeenten uit te nodigen de Hoge Raad te berichten welke kosten zij hebben moeten maken in verband met de behandeling van de bezwaren, de beroepen, de hogere beroepen en de cassatieberoepen in deze zaken en X wegens diens kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht van ambtswege te veroordelen tot vergoeding van die kosten, al dan niet volgens een door u te bepalen forfait per bestuursorgaan en per rechterlijke instantie.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Gemeentewet 225

Burgerlijk Wetboek Boek 3 3:15

Burgerlijk Wetboek Boek 3 3:13

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 4 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

573

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen