Advocaat-generaal Wattel adviseert de Hoge Raad de ondergrens voor immateriële schadevergoeding die nu op € 15 ligt fors te verhogen. Verder lijkt het de A-G zinvol de immateriële schadevergoeding te maximeren op het pleitbare financiële belang bij de procedure in gevallen waarin een beroepsgemachtigde optreedt. De A-G grijpt deze zaak aan om algemene beschouwingen te geven over de ISV bij te lange duur van WOZ- en BPM-procedures.

X procedeert over een bedrag van € 0,80 aan invorderingsrente. Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat X ondanks de termijnoverschrijding geen recht heeft op een ISV omdat het financiële belang minder is dan de bagatelgrens van € 15 uit HR 24 februari 2017, V-N 2017/12.20.5. In cassatie stelt X dat nevenvorderingen ook meetellen voor de bepaling van de bagatelgrens.

Advocaat-generaal Wattel adviseert de Hoge Raad de ondergrens voor immateriële schadevergoeding die nu op € 15 ligt fors te verhogen. Verder lijkt het de A-G zinvol de immateriële schadevergoeding te maximeren op het pleitbare financiële belang bij de procedure in gevallen waarin een beroepsgemachtigde optreedt. De A-G grijpt deze zaak aan om algemene beschouwingen te geven over de ISV bij te lange duur van WOZ- en BPM-procedures. Dit in in het licht van (i) recente rechtspraak van rechtbanken en hoven die expliciet afwijkt van de rechtspraak van de Hoge Raad daarover, (ii) de inmiddels door de Tweede Kamer aanvaarde Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM, die per 1 januari 2024 in werking treedt, en (iii) de praktijken van no cure no pay bureaus die zich in steeds grotere mate en ten koste van de rechterlijke capaciteit voor serieuzere zaken op WOZ- en BPM-bezwaren en -procedures werpen om op publieke middelen een verdienmodel te bouwen. In de onderhavige zaak adviseert de A-G de Hoge Raad om geen ISV toe te kennen. Bij de bepaling of sprake is van een zeer gering financieel belang tellen nevenvorderingen niet mee als procesbelang.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 28b

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Rubriek: Invordering, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 4 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

508

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen