Rechtbank Noord-Holland is van oordeel dat de aanslag niet op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. De aanslag is verzonden ten name van de ontbonden coöperatie aan haar laatst bekende adres zonder de vereffening te heropenen.

Coöperatie X vormt als moedermaatschappij samen met haar twee dochtervennootschappen, Y bv en Z bv een fiscale eenheid. Via Y bv verkrijgt ze een 42% belang in een buitenlandse deelneming. Y bv ontvangt in 2016 een bruto dividend uit de Amerikaanse deelneming B van USD 12.116.371. Na inhouding van Amerikaanse dividendbelasting ontvangt Y bv netto USD 10.919.720. Coöperatie X doet op 2 juni 2017 aangifte in functionele valuta en neemt het netto ontvangen dividend als vrijgesteld voordeel uit deelneming op. De in de aangifte opgenomen belastbare winst en belastbaar bedrag bedraagt USD -/- 36.431. Per 30 augustus 2017 is X ontbonden. Uit het handelsregister blijkt dat op 16 november 2017 de vereffening is gesloten en X is uitgeschreven. V bv is aangesteld als vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden. De vereffening van Coöperatie X is sindsdien niet heropend.

Op grond van een specifieke regeling mag de Amerikaanse deelneming het door haar uitgekeerde dividend op haar belastbare winst in aanmerking brengen. De inspecteur corrigeert de aangifte en legt op 30 november 2019 een aanslag op naam van Coöperatie X op. Het verlies is bij afzonderlijke aanslag op nihil gesteld. De gemachtigde van X gaat in beroep.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt in navolging van de uitspraak van de Hoge Raad van 19 september 2003, nr. 38372 V-N 2003/48.7, dat geen sprake is van niet-ontvankelijkheid. Het bezwaar en beroep is immers door of namens de voormalige vereffenaar op naam van Coöperatie X ingediend. De rechtbank is verder van oordeel dat de aanslag niet op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Coöperatie X was al opgehouden te bestaan ten tijde van het opmaken en dagtekenen van de aanslag. De aanslag is enkel toegezonden ten name van Coöperatie X aan het laatst bekende adres van Coöperatie X, terwijl de vereffening niet is heropend. Dit oordeel wijzigt niet als de vereffenaar binnen de aanslagtermijn bekend is geraakt met de aan Coöperatie X opgelegde aanslag. De beschikking belastingrente treft hetzelfde lot als de aanslag VPB. De rechtbank vernietigt de aanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 11

Algemene wet inzake rijksbelastingen 26a

Invorderingswet 1990 8

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Editie: 14 april

62

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen