Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X door de splitsing van A bv van rechtswege aandeelhouder is geworden in C bv. Een afzonderlijke, van de juridische splitsing te onderscheiden uitreiking van aandelen in C bv aan X, doet zich daarbij niet voor.

X en B bv houden ieder 50% van de aandelen in A bv. In verband met onenigheid over de verdere bedrijfsvoering en investeringsbeslissingen vindt in 2020 een zuivere juridische splitsing van A bv plaats. Bij deze splitsing verkrijgt X alle aandelen in C bv, een OZL in de zin van art. 4 WBR. De onroerende zaken van A bv, die zijn gelegen in Nederland en Duitsland, gaan over naar C bv. De inspecteur acht de vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel h WBR juncto art. 5c Uitv. besl. BVR weliswaar van toepassing op de verkrijging van de Nederlandse onroerende zaken, maar niet op de in verband met de splitsing aan X uitgereikte aandelen in C bv. Volgens de inspecteur is overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde waarmee het (middellijke) belang van X ten aanzien van de onroerende zaken direct na de splitsing is toegenomen ten opzichte van het (middellijke) belang direct voor de splitsing.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X door de (zuivere juridische) splitsing van A bv van rechtswege aandeelhouder is geworden in C bv. Een afzonderlijke, van de juridische splitsing te onderscheiden uitreiking van aandelen in C bv aan X doet zich daarbij volgens de rechtbank niet voor. De rechtbank overweegt daarbij dat, naast de verkrijging door C bv van de onroerende zaken van A bv, ook sprake is van een verkrijging door X van de aandelen in C bv. Deze verkrijging door X vloeit rechtstreeks en van rechtswege voort uit de juridische splitsing. De vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel h WBR is van toepassing. De rechtbank verwijst daarbij naar de wetsgeschiedenis en vernietigt de naheffingsaanslag.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 5c

Wet op belastingen van rechtsverkeer 15

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 14 april

89

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen