Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Wet tegemoetkomingen loondomein (hierna: Wtl) beter laten functioneren. Om dit doel te bereiken dient zij een wetsvoorstel in dat uit twee onderdelen bestaat. Dit betreft de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (hierna: LIV) en aanpassing van de loonkostenvoordelen (hierna: LKV).

In de Wtl zijn drie instrumenten opgenomen (het LKV, het LIV en het Jeugd-LIV) om mensen met een kwetsbare positie in dienst te nemen en te houden. De Wtl werkt volgens de minister nu onvoldoende zoals is beoogd en daarom wordt de LIV afgeschaft. Tevens wordt het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer gewijzigd. Het Jeugd-LIV is reeds gehalveerd en wordt per 2024 afgeschaft.

Het wetsvoorstel beoogt de LIV af te schaffen per 1 januari 2025 omdat de kosteneffectiviteit van de regeling beperkt is. Werkgevers ontvangen jaarlijks gemiddeld € 875 tegemoetkoming per werknemer. Afschaffing van het LIV wordt volgens de minister gemitigeerd doordat het LKV doelgroep banenafspraak structureel wordt gemaakt. Werkgevers die beschutte werkplekken bieden worden tegemoetgekomen door een ophoging van de bestaande budgetten voor beschut werk en de Wsw in het gemeentefonds.

Onder de huidige voorwaarden kan een werkgever voor een werknemer met een arbeidshandicap pas LKV ontvangen als de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering en de werknemer daarna met passend werk is gestart. In de praktijk vindt passend werk vaak al plaatst tijdens de wachttijd. In de nieuwe vorm heeft een werkgever in de wachttijd van de WIA recht op LKV. Dit onderdeel van het wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht en de beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2026.

De Belastingdienst geeft aan dat het wetsvoorstel uitvoerbaar is, mits de benodigde capaciteit op het benodigde moment beschikbaar is. Het wetsvoorstel leidt volgens de Belastingdienst tot een complexiteitreductie voor zichzelf en de doelgroep.

Wetsartikelen:

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.16

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.15

Wet tegemoetkomingen loondomein 2.14

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Sociale zekerheid ziektekosten, Loonbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 31 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

760

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen