De Hoge Raad oordeelt dat de toonplicht - ook vanuit een EU-rechtelijk perspectief - niet disproportioneel is. Het staat de EU-lidstaten namelijk vrij om met het oog op een juiste en doelmatige heffing van een nationale belasting verplichtingen aan belastingplichtigen op te leggen, mits deze geen inbreuk maken op het EU-recht.

De heer X doet BPM-aangifte voor een uit een andere EU-lidstaat afkomstige Mercedes Benz C-klasse met schade. Volgens het bijgaande taxatierapport is de handelsinkoopwaarde € 4557, zijnde de koerslijstwaarde van € 12.871 minus de gecalculeerde schade van € 8314. X gaat niet in op de uitnodiging van de inspecteur om de auto in Soesterberg te tonen (art. 8 lid 8 Uitv. reg. BPM 1992). In geschil is de naheffingsaanslag van (uiteindelijk) € 1490 waarbij geen rekening is gehouden met enige waardevermindering wegens schade. Hof Arnhem-Leeuwarden stelt de inspecteur in het gelijk. X maakt niet aannemelijk dat sprake is van meer dan normale slijtage, waarmee al rekening is gehouden in de koerslijstwaarde. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de toonplicht - ook vanuit een EU-rechtelijk perspectief - niet disproportioneel is. Het staat de EU-lidstaten namelijk vrij om met het oog op een juiste en doelmatige heffing van een nationale belasting verplichtingen aan belastingplichtigen op te leggen, mits deze geen inbreuk maken op het EU-recht. De controles vinden plaats op drie verschillende locaties van Domeinen. Deze locaties zijn ingericht met hulpmiddelen voor het gekwalificeerde personeel. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor belastingplichtigen die meer dan 150 km enkele reis moeten reizen. De inspecteur kan dan eventueel een schouw op locatie uitvoeren. De Wet BPM 1992 bevat weliswaar geen sanctie als niet wordt voldaan aan de toonplicht, maar het hof heeft de op X rustende bewijslast niet verzwaard. Het beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 34

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 8

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Europees belastingrecht, Belastingheffing van motorrijtuigen

Instantie: Hoge Raad

Editie: 24 februari

18

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen