Hof Den Haag verwerpt de formele grieven van X tegen de aanslagen watersysteemheffing gebouwd, ingezetenenheffing en zuiveringsheffing. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

X is het niet eens met aanslagen waterschapsbelasting.

Hof Den Haag (V-N Vandaag 2022/1325) verwerpt de formele grieven van X tegen de aanslagen watersysteemheffing gebouwd, ingezetenenheffing en zuiveringsheffing. X stelt tevergeefs dat de rechtbank zijn beroep gegrond had moeten verklaren en de uitspraak op bezwaar had moeten vernietigen omdat de heffingsambtenaar pas bij de uitspraak op bezwaar een gewijzigde berekening van de tarieven van de watersysteemheffing, een exploitatieoverzicht en nadere inlichtingen aan X heeft verstrekt en X zijn bezwaar hierop niet heeft kunnen aanpassen. De opvatting dat de rechtbank zich had moeten beperken tot een beoordeling van de rechtmatigheid van de uitspraak op bezwaar, komt niet overeen met de lijn die al vele decennia in de belastingrechtspraak wordt gevolgd. Die lijn houdt in dat de rechter zich niet beperkt tot de beoordeling van de rechtmatigheid van de uitspraak op bezwaar maar ook en zelfs in de eerste plaats de rechtmatigheid van de aanslagen of beschikkingen waartegen beroep is ingesteld beoordeelt. Het hof verwerpt ook de grieven van X dat de heffingsambtenaar niet alle stukken heeft overgelegd, dat de hoorplicht is geschonden, dat de heffingsambtenaar tussentijds de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Delfland 2016 had moeten herzien en dat de heffingsambtenaar ten onrechte geen inzicht heeft verschaft in de ramingen van de opbrengsten en lasten van de heffingen van het Hoogheemraadschap Delfland. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Waterschapswet 120

Waterschapswet 117

Waterschapswet 115

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 5 december

Informatiesoort: VN Vandaag

113

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen