De Hoge Raad oordeelt dat bij onterecht geheven griffierecht ook wettelijke rente vergoed moet worden en wel over de periode vanaf de dag van betaling tot de dag van het vergoeden daarvan door de griffier. Er hoeft geen rente vergoed te worden als uiteindelijk een teruggaaf volgt van wel terecht in rekening gebracht griffierecht.

X bv doet BPM-aangiften voor in totaal 269 auto’s, die naderhand door de inspecteur zijn geclusterd in 40 zaken. Volgens Hof Amsterdam is in hoger beroep vanwege de samenhang tussen de zaken ten onrechte 40 maal griffierecht geheven. Er volgt daarom een teruggaaf van € 20.241 (39 x € 519). X bv stelt vergeefs dat hierover rente vergoed moet worden. X bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat als de griffier constateert dat te veel griffierecht is geheven, hij uit eigen beweging overgaat tot vergoeding van die schade. Voor zover de griffier dat nog niet heeft gedaan, moet de bestuursrechter de griffier hiertoe gelasten. Het renteverlies waar X bv om had verzocht, moet ook worden vergoed. Dit verlies wordt berekend met toepassing van de wettelijke renteregeling (art. 6:119 leden 1 en 2 BW) over de periode vanaf de dag van betaling tot de dag van het vergoeden daarvan door de griffier (vgl. HR 13 juli 2012, 11/00162, V-N 2012/37.6, r.o. 6.3). Het beroep van X bv is slechts in zoverre gegrond (art. 81 lid 1 Wet RO). Er hoeft geen rente vergoed te worden als uiteindelijk een teruggaaf volgt van wel terecht in rekening gebracht griffierecht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:42

Algemene wet bestuursrecht 8:41

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10b

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 10

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingheffing van motorrijtuigen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 11 juli

36

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen