Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de overschrijding van de opbrengstlimiet niet dusdanig groot is dat dit moet leiden tot algehele onverbindendverklaring van de verordening. De overdekking bedraagt namelijk minder dan 10%. Het hof verklaart de verordening partieel onverbindend jegens X voor zover de opbrengstlimiet is overschreden.

Woningbouwstichting X maakt bezwaar tegen aanslagen rioolheffing van in totaal € 22.649,25. De aanslagen hebben betrekking op percelen in de gemeente Stein. Rechtbank Limburg stelt X in het gelijk omdat de heffingsambtenaar onvoldoende inzicht geeft in de kostendekkendheid van de rioolheffing van de gemeente. De heffingsambtenaar heeft de twijfel die bestaat over de omvang van de begrote kapitaallasten onvoldoende weggenomen. De verordening is onverbindend jegens X en de rechtbank vernietigt het bestreden besluit en voorziet zelf in de zaak door de aanslag te herroepen voor zover deze betrekking heeft op de rioolheffing voor de in de gemeente Stein gelegen percelen. De heffingsambtenaar gaat in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de overschrijding van de opbrengstlimiet niet dusdanig groot is dat dit moet leiden tot algehele onverbindendverklaring van de verordening. De overdekking bedraagt namelijk minder dan 10%. Het hof verklaart de verordening partieel onverbindend jegens X voor zover de opbrengstlimiet is overschreden. De aanslagen rioolheffing worden verminderd naar een totaalbedrag van € 21.499,05. De stelling van X dat de verordening in strijd is met de Kaderrichtlijn Water wordt verworpen. Deze stelling vindt volgens het hof geen steun in het recht. Hetzelfde lot treft het beroep van X op het gelijkheidsbeginsel.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 228a

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 26 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

94

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen