De Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Deze wet voorziet in de opheffing van de geheimhoudingsplicht in verband met het verstrekken van gegevens aan de IBTD. De wet wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en de Algemene douanewet (Adw). Doel van het voorstel is het mogelijk maken van het verstrekken van gegevens en inlichtingen die verkregen zijn door de directoren-generaal Toeslagen en Douane aan de op 1 januari 2022 ingestelde IBTD. Deze inspectie dient erop toe te zien dat de overheid mensen en bedrijven rechtvaardig behandelt wanneer zij te maken hebben met belastingzaken, toeslagen of de douane. De IBTD onderzoekt structurele risico’s en kijkt daarbij naar het gehele proces van totstandkoming van wetten en regels tot en met de uitvoering daarvan. Met deze wet wordt voor de gevallen waarvoor de gegevens in het kader van de taakuitoefening door de IBTD noodzakelijk blijken een formeel wettelijke basis gecreëerd om de geheimhoudingsplicht te doorbreken.

Het wetsvoorstel (36324) is opgenomen in V-N 2023/15.23.15.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 19 september

Informatiesoort: VN Vandaag

185

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen