Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de AOW, de Wfsv en de IW 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen.

Met schuldig nalatig verklaren wordt bedoeld dat de SVB op basis van door de Belastingdienst aangeleverde gegevens vaststelt wat de gevolgen zijn voor de AOW-opbouw als niet (volledig) is voldaan aan de AOW-premieplicht en berekent wat de eventuele korting op de AOW is. Het kabinet is van oordeel dat het wenselijk is om de korting vanwege schuldige nalatigheid te laten vervallen, om zo disproportionele effecten voor burgers te voorkomen en de uitvoering van de AOW voor de SVB en de Belastingdienst te vereenvoudigen. De CRvB heeft namelijk een tweetal uitspraken gedaan over de wijze waarop de wettelijke bepalingen omtrent schuldig nalatigheid moeten worden begrepen. Het wetsvoorstel ziet op het afschaffen van het schuldig nalatig verklaren. Voorgesteld wordt om niet langer een burger schuldig nalatig te verklaren wanneer hij niet (volledig) de premieplicht AOW heeft voldaan. Hierdoor zal er niet langer een korting worden toegepast op de AOW-uitkering wanneer een burger niet aan zijn AOW-premieverplichting heeft voldaan. De plicht tot betaling van de premie blijft. De Belastingdienst blijft de openstaande premieschuld invorderen.

Wetsartikelen:

Invorderingswet 1990 7

Wet financiering sociale verzekeringen 122s

Algemene Ouderdomswet 13

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Premieheffing, Sociale zekerheid algemeen

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 24 februari

91

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen