Het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij algemene vergaderingen van privaatrechtelijke rechtspersonen wordt gefaciliteerd en genormeerd. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Het voorstel bevat drie maatregelen. De eerste maatregel voorziet in een aantal wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek (BW), om voor naamloze vennootschappen (nv’s), besloten vennootschappen (bv’s), verenigingen, verenigingen van eigenaars (VvE’s), coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen de volledig digitale algemene vergadering te faciliteren, naast de al de bestaande mogelijkheid van een gedeeltelijk digitale, hybride, algemene vergadering. De tweede maatregel stelt nadere voorwaarden aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de algemene vergadering, om hierdoor bij de algemene vergadering draagvlak voor het houden van een volledig digitale of hybride vergadering te creëren, dat een digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van een fysieke vergadering en dat deelnemers ook langs digitale weg daarin volwaardig kunnen participeren. Ten behoeve van zo volwaardige en goed geïnformeerde participatie in en deelname aan digitale vergaderingen, worden aanvullende normen gesteld over de informatievoorziening voor digitale vergaderingen. Met de derde maatregel worden de regels voor oproeping voor de algemene vergadering aangepast, zodat oproeping langs elektronische weg vereenvoudigd wordt. De voorgestelde regeling is facultatief en techniekneutraal geformuleerd.

De internetconsultatie van dit wetsvoorstel is opgenomen in V-N 2023/6.23.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 17 januari

Informatiesoort: VN Vandaag

288

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen