Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Bodemwaarderegeling in beweging

Drs. A.W. de Beer RB. De bodemwaarderegeling (beperking afschrijving gebouwen, art. 3.30a Wet IB 2001) is een inbreuk op de hoofdregel van fiscale winstbepaling, het goedkoopmansgebruik. Fiscale afschrijving op een gebouw is volgens de bodemwaarderegeling namelijk slechts mogelijk voor zover de boekwaarde van het gebouw hoger is dan een bepaald percentage van de WOZ-waarde (‘bodemwaarde’). De regeling is van betekenis voor alle ondernemers die gebouwen op hun ondernemingsbalans hebben staan. ...

11 september 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, De ontwerp-Aanvullingswet natuur Omgevingswet en ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet in een notendop

Derek Sietses. De Omgevingswet komt eraan; de bedoeling is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt. Hoewel we wellicht nog maar net gewend zijn aan de Wet natuurbescherming (Wnb), zal ook deze wet, inclusief het achterliggende Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming, opgaan in de Omgevingswet en achterliggende AMvB’s. Inmiddels is daartoe een ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (Aanvullingsbesluit) ter inzage gelegd en is eveneens de ontwerp-Aanvu...

11 september 2019

Land- en Tuinbouwbulletin, Voorwaarden voor een pacht-descente

Mr. L.P.J. Mertens. Onlangs beschikte het Pachthof over de voorwaarden die aan het verzoek tot een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging, ook wel descente genoemd, in een pachtzaak kunnen worden gesteld. Art. 201 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) luidt: De rechter kan op verzoek van een partij of ambtshalve, vergezeld van de griffier, een plaatselijke gesteldheid opnemen of zaken bezichtigen die niet of bezwaarlijk ter terechtzitting kunnen worden overgebracht. Art. 202 l...

11 september 2019