Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Was het maar een grap

Franca Damen. Op 1 april 2022 heeft de Minister voor Natuur en Stikstof (minister) een Kamerbrief gestuurd over de hoofdlijnen van een gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied en van het bredere stikstofbeleid. Het lijkt me goed dat tegelijkertijd naar verschillende onderwerpen c.q. opgaven wordt gekeken, ervan uitgaande dat daarbij een samenhangende, integrale aanpak vooropstaat. De (mogelijke) maatregelen en aanpassingen die de minister in de Kamerbrief aank...

3 mei 2022

Land- en Tuinbouwbulletin, Schadevergoeding bij wateroverlast

Prof. mr. H.J.M. Havekes. In het landelijk gebied kan door zware regenval wateroverlast optreden, waardoor agrariërs schade lijden. Soms trachten zij hun schade te verhalen op het waterschap, dat verantwoordelijk is voor beheer van het regionale watersysteem. In dit artikel worden de belangrijkste wettelijke bepalingen en de hoofdlijnen van de jurisprudentie op dit terrein geschetst. Ook wordt kort stilgestaan bij de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, die voor agrariërs ook in een (gedeelt...

3 mei 2022

Land- en Tuinbouwbulletin, Didam-arrest: ook van belang bij het door overheden uitgeven van grond voor natuur of landbouw?

Mr. P.S.A. Overwater. De ontwikkeling van de Nederlandse rechtsorde is voornamelijk gestaag. Gestaag door stromen publicaties, jurisprudentie en wetgeving, waarmee wordt gereageerd op de maatschappelijke ontwikkelingen, gericht op het de orde daarvan in stand houden. Echter, soms worden door rechters uitspraken gedaan die leiden tot een stroomversnelling van die ontwikkeling. Dat lijkt gezien de maatschappelijke reactie nu het geval te zijn met het Didam-arrest, gewezen door de Hoge Raad op 2...

3 mei 2022