Start Dossiers Agro Tax

Agro Tax

Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, WOZ-waarde nertsenhouderij onder de loep!

Mr. ing. H.J. van den Kerkhof RB. Jaarlijks bepaalt de gemeente ten behoeve van de WOZ-beschikking de waarde van de onroerende zaken. Hoewel de waardebepaling voor de WOZ door gemeenten steeds verder wordt verfijnd, blijken in de praktijk toch steeds weer geschillen op te treden over de gehanteerde uitgangspunten. De invloed van beperkende maatregelen wordt hierbij met enige regelmaat door partijen onvoldoende onderkend. De agrarische sector kent de laatste decennia tal van beperkingen die do...

14 september 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Beperk onnodige fiscale onzekerheid

Em. prof. dr. L.G.M. Stevens. Agrarische ondernemers zijn van nature – en dat ook in letterlijke zin – gewend te moeten omgaan met onzekerheid. De grilligheid van de natuur door droogte, overmatige regen, hagel, vorst en het risico van epidemieën bij planten en dieren behoren al generatieslang tot hun bedrijfsrisico’s. Het omgaan met die risico’s zit daardoor in de agrarische genen. Alleen al vanwege de bereidheid dergelijke risico’s te willen dragen en zich vol passie in te zetten om toegevo...

14 september 2018

Land- en Tuinbouwbulletin, Belemmeringenwet privaatrecht – toepassing en jurisprudentie

Mr. G.J.M. de Jager. Dit artikel gaat over schadeloosstelling na het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht (BP). Dit naar aanleiding van een beschikking die het Gerechtshof Den Haag op 23 januari 2018 gaf (Gerechtshof Den Haag 23 januari 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:22). De BP is niet de meest bekende wet en daarom zal hierna eerst stilgestaan worden bij wat deze wet inhoudt (zie ook LTB 2013/21, ‘Naar een juiste vergoeding voor het gedogen van leidingen‘, L....

14 september 2018

Agro in de media
'Dakkapellen op boerderijen en andere WOZ-ellende'

De WOZ-waardering. Het blijft maar huilen met de pet op. De ene na de andere rechtszaak wordt erover gevoerd. Duizenden procedures per jaar, omdat de kwaliteit van de gemeentelijke taxaties vaak niet goed is. Dat geldt voor particulieren maar zeker ook voor agrarische ondernemers. Voor heel veel belastingen is de WOZ-waardering leidend Oppervlakte De jaarlijkse waardering van de woning en bedrijfsgebouwen is zelden goed.

21 september 2018

Boerderij

Melkveebedrijf dat beroep doet op fosfaatbank mag geen rechten verleasen of verkopen

Een melkveebedrijf dat fosfaatrechten krijgt toegewezen uit de fosfaatbank, mag geen rechten verkopen of verleasen. Dat blijkt uit het wijzigingsvoorstel van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd met het oog op de vaststelling van nadere regels voor de fosfaatbank.

20 september 2018

AgriHolland

Wijzigingen in Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en Uitvoeringregeling Meststoffenwet

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu hebben in de Staatscourant een voorstel tot wijziging van de Uitvoeringsregeling gebruik Meststoffen en de Uitvoeringregeling Meststoffenwet gepubliceerd. Met de wijziging wordt onder ander geregeld dat vanaf 2020 de stikstof- en fosfaatproductieplafonds in dierlijke mest voor melkvee, varkens en kippen en de totale veestapel wordt vastgelegd in de Meststoffenwet.

19 september 2018

AgriHolland