Het trefpunt voor fiscalisten in de agrarische sector

Alle relevante nieuwsberichten, opiniestukken en feeds die van belang zijn voor de agro-fiscalist. De pagina is een initiatief van de redacties van het Land- en Tuinbouw Bulletin en het Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector. Medewerkers en sympathisanten van deze media leveren op regelmatige basis bijdragen in de vorm van vrij toegankelijke opinies, berichten en opvattingen.

Meest gelezen
Agro Opinie
Verschenen in Land- en Tuinbouw Bulletin
Land- en Tuinbouwbulletin, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, bestuur kom in actie?

Mr. R.M. Kersten. Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Stb. 2020, 507, WTBR) in werking getreden (Stb. 2020, 508 en Stb. 2021, 284). De wet heeft, onder andere, ten doel om het Burgerlijk Wetboek voor bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen aan te vullen, te verduidelijken en zo veel mogelijk te uniformeren. Het Burgerlijk Wetboek (BW) kent voor bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen algemene regels (BW Boek 2 Titel 1). Daarnaast bevat het BW voo...

17 november 2021

Land- en Tuinbouwbulletin, Extern salderen

Mr. Paul Bodden. Ingevolge art. 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning van Gedeputeerde Staten (een natuurvergunning) een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Onder extern salderen wordt verstaan het salderen met één of meer activiteiten buiten de begrenzing van ...

17 november 2021

Land- en Tuinbouwbulletin, Problematiek in veenweidegebieden, aangekondigde maatregelen en gevolgen voor landbouw in Friesland

Mr. A.K. van der Vis. In mei 2021 is het Veenweideprogramma 2021-2030 door de Provinciale Staten Fryslân en het Algemeen Bestuur van het Wetterskip Fryslân (Waterschap Friesland) vastgesteld. Het programma is erop gericht dat veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot in de veenweidegebieden wordt teruggedrongen en voor de langere toekomst nagenoeg wordt gestopt. Het grootste deel van de veengronden in Nederland is in gebruik bij de landbouw (grasland, akker- en tuinbouw). In dit artikel geef i...

17 november 2021