De Hoge Raad oordeelt dat het aan de na-indexatie toe te rekenen deel van de overnamevergoeding niet ten laste van de winst kan worden gebracht. Verder is art. 3.26 Wet IB 2001 ook van toepassing wanneer een pensioenverplichting tegen een vergoeding wordt overgedragen aan een pensioenvennootschap.

Belanghebbende, X bv, houdt de aandelen in A bv. X bv kent pensioenrechten toe aan haar dga en vormt daartoe in eigen beheer een pensioenvoorziening. A bv neemt de pensioenverplichting eind 2005 over van X bv. Hierbij wordt een rekenrente van 3,23% gehanteerd en een na-indexatie van 3%. De overnamevergoeding bedraagt ruim € 1,9 mln. Het verschil tussen de overnamevergoeding en de boekwaarde van de pensioenverplichting brengt X bv ten laste van haar winst. De inspecteur corrigeert de rekenrente en de na-indexatie. Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur de na-indexatie van 3% terecht heeft gecorrigeerd. Vervolgens stelt het hof vast dat de uitzondering van art. 3.27 Wet IB 2001 niet van toepassing is, omdat de opgebouwde pensioenrechten niet geheel zijn afgefinancierd. Volgens het hof moet dan de overdrachtswaarde die aan de na-indexatie van 3% is verbonden in zijn geheel buiten beschouwing worden gelaten. De correctie ten aanzien van de rekenrente van 3,23% is volgens het hof echter niet correct. Op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad geldt volgens het hof namelijk dat bij de bepaling van de koopsom voor een overgedragen pensioenvoorziening niet een rekenrente van ten minste vier percent in acht hoeft te worden genomen, omdat de werking van art. 3.29 Wet IB 2001 is beperkt tot de jaarwinstbepaling. Het hof vermindert het belastbare bedrag met € 227.679.

De Hoge Raad oordeelt dat het aan de na-indexatie toe te rekenen deel van de overnamevergoeding niet ten laste van de winst kan worden gebracht. De Hoge Raad is het eens met de beslissing van het hof dat art. 3.26 Wet IB 2001 ook van toepassing is wanneer een pensioenverplichting, zoals in casu, tegen een vergoeding wordt overgedragen aan een pensioenvennootschap. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.29

Wet inkomstenbelasting 2001 3.26

Wet inkomstenbelasting 2001 3.27

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Editie: 19 oktober

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  31
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen