Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat ondanks de ambtshalve vermindering nog steeds sprake is van een EVRM-schending. Ook de Wet rechtsherstel box 3 deugt niet vanuit EVRM-optiek. Het hof heeft dan ook terecht een op rechtsherstel gerichte compensatie verleend.

X heeft een aanzienlijk box 3-vermogen. De box 3-heffing over 2018 bedraagt € 15.939. X tekent bezwaar aan tegen de box 3-heffing. De inspecteur verlaagt uiteindelijk ambtshalve de box 3-heffing op basis van het Besluit rechtsherstel box 3. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ambtshalve vermindering onvoldoende rechtsherstel biedt, omdat het werkelijke rendement lager is dan het rendement, waarmee rekening is gehouden bij de toepassing van het rechtsherstelbesluit. Overigens vormt een ‘papieren aandelenverlies’ geen onderdeel van dat werkelijke rendement volgens het hof. De staatssecretaris gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat ondanks de ambtshalve vermindering nog steeds sprake is van een EVRM-schending. Ook de Wet rechtsherstel box 3 deugt niet vanuit EVRM-optiek. Het hof heeft dan ook terecht een op rechtsherstel gerichte compensatie verleend. Dat dit niet in overeenstemming is met de Wet rechtsherstel box 3 acht de A-G niet van belang. Het is namelijk wel in overeenstemming met het recht. Het oordeel van het hof dat er geen plaats is voor het in aanmerking nemen van een koersverlies laat de A-G voor wat het is, al geeft het volgens hem blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 14

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 12 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

1381

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen