Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat voor de box 3-heffing ook rekening moet worden gehouden met het ongerealiseerde koersverlies op de aandelen. Voor het werkelijk behaalde rendement geldt dat moet worden uitgegaan van het nominale rendement en niet het reële rendement.

X is van mening dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 in strijd is met art. 1 EP EVRM en dat rechtsherstel moet worden geboden door bij de belastingheffing uit te gaan van het werkelijke rendement en een ongerealiseerd koersverlies op beleggingen van € 250. Hof Arnhem-Leeuwarden verleent, onder verwijzing naar het Kerstarrest (HR 24 december 2021, 21/01243, V-N 2022/2.3), dit rechtsherstel door uit te gaan van het werkelijk genoten rendement. Volgens het hof valt hieronder niet een ongerealiseerd koersverlies op aandelen. Daarvan is namelijk niet zeker dat het verlies zich daadwerkelijk zal voordoen. Het hof vermindert de aanslagen. X gaat in cassatie.

Advocaat-generaal Pauwels concludeert dat voor de box 3-heffing ook rekening moet worden gehouden met het ongerealiseerde koersverlies op de aandelen. Voor het werkelijk behaalde rendement geldt dat moet worden uitgegaan van het nominale rendement en niet het reële rendement. De A-G neemt ook nog conclusie in vier andere box 3-procedures, inclusief een gezamenlijke bijlage. In de onderhavige procedure, waarin het hof uitspraak heeft gedaan vóór de inwerkingtreding van het Besluit rechtsherstel box 3 en de Wet rechtsherstel box 3, concludeert de A-G verder nog dat de uitspraak van het hof in cassatie moet worden getoetst met inachtneming van de Wet rechtsherstel box 3, gelet op de terugwerkende kracht van die wet. Verder moet de Hoge Raad volgens de A-G een oordeel van de feitenrechter over het ‘werkelijk behaalde rendement’ vol toetsen voor zover het oordeel inhoudt wat tot dat rendement behoort, niet alleen in het kader van de vraag of het EVRM is geschonden, maar ook in het kader van een op rechtsherstel gerichte compensatie.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 5.2

Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 1

Instantie: Hoge Raad (Parket)

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 12 februari

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

697

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen