Rechtbank Noord-Holland verklaart het beroep van X niet-ontvankelijk wegens het niet overleggen van de bestreden uitspraak op bezwaar en het niet appellabel zijn van de wel door X overgelegde brief.

Belanghebbende, X, komt in beroep bij Rechtbank Noord-Holland.

Rechtbank Noord-Holland verklaart het beroep van X niet-ontvankelijk wegens het niet overleggen van de bestreden uitspraak op bezwaar en het niet appellabel zijn van de wel door X overgelegde brief. De strekking van art. 6:5 lid 2 Awb (verplichting om bestreden besluit te overleggen) is om een goed verloop van de procedure te bevorderen. Omdat gemachtigde de uitspraak op bezwaar, ondanks het verzoek daartoe van de rechtbank, niet heeft overgelegd terwijl dat wel mogelijk was komt het goede verloop van de procedure in het gedrang. Voor zover het beroep betrekking heeft op de wel door X overgelegde brief is het beroep ook niet-ontvankelijk. Deze brief bevat een mededeling van de heffingsambtenaar dat al uitspraak is gedaan. Vanwege het gesloten stelsel van rechtsbescherming is deze brief niet aan te merken als een besluit waartegen beroep bij de belastingrechter ingesteld kan worden.

Lees ook het thema Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:5

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 11 augustus

Informatiesoort: VN Vandaag

188

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen