Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Frankrijk niet in strijd met het EU-recht handelt door ter compensatie van de dubbele belasting van dividenden een maximumbelastingkrediet toe te passen bij de verrekening van buitenlandse bronbelasting.

Het Franse Société Générale Asset Management Banque ontvangt dividenden van Britse, Italiaanse en Nederlandse vennootschappen. Op deze dividenden is bronbelasting ingehouden. SGAM verrekent deze buitenlandse bronbelastingen met de door haar in Frankrijk verschuldigde VPB. Naar aanleiding van een boekencontrole stelt de Franse fiscus dat SGAM teveel bronbelasting heeft verrekend. SGAM is het daar niet mee eens en stelt dat het maximumbelastingkrediet dat op grond van de door Frankrijk gesloten belastingverdragen wordt toegekend, slechts een ontoereikende verrekening van de aan de bron geheven dividendbelasting met de in Frankrijk verschuldigde VPB mogelijk maakt. De Franse rechter stelt een prejudiciële vraag in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Frankrijk niet in strijd met het EU-recht handelt door ter compensatie van de dubbele belasting van dividenden een maximumbelastingkrediet toe te passen bij de verrekening van buitenlandse bronbelasting. Frankrijk mag een belastingkrediet verlenen dat is begrensd tot het bedrag dat Frankrijk zou hebben ontvangen als alleen die dividenden aan de VPB waren onderworpen. Niet is vereist dat de belastingheffing in de andere lidstaat geheel wordt gecompenseerd.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 63

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Europees belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Editie: 26 februari

6

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen