Het besluit over de belastingen op milieugrondslag van 25 mei 2022, nr. 2022-120585, V-N 2022/29.15, is geheel herzien. In het besluit zijn beleidsregels opgenomen voor de afvalstoffenbelasting, de kolenbelasting en de energiebelasting. De wijzigingen hebben betrekking op de energiebelasting.

De tekst in onderdeel 4.1 is verduidelijkt. Dit onderdeel gaat over het begrip aansluiting; onroerende zaak. In het nieuwe onderdeel 4.6 wordt goedgekeurd dat het verlaagde tarief voor laadpalen en walstroominstallaties ook mag worden toegepast als de verklaring als bedoeld in art. 21d lid 1 en 2 van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag is overgelegd voorafgaande aan de correctie op de aangifte waarin het verlaagde tarief wordt toegepast, en uit de verklaring volgt tot welk moment in het verleden deze verklaring terugwerkt. In het nieuwe onderdeel 4.7 wordt voor de praktijk verduidelijkt dat de belastingplicht niet geldt voor organisatorische eenheden die een energieopslagfaciliteit exploiteren achter een kleinverbruikaansluiting. In het nieuwe onderdeel 4.8 wordt vooruitlopend op het wetsvoorstel Belastingplan 2025 het bedrag van de belastingvermindering voor 2024 verhoogd naar € 521,81 (exclusief BTW). Dit is een goedkeuring vooruitlopend op wetgeving.

Het besluit treedt in werking op 28 december 2023, waarbij het besluit van 25 mei 2022, nr. 2022-120585, V-N 2022/29.15 wordt ingetrokken.

Wetsartikelen:

Wet belastingen op milieugrondslag 47

[Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 december

Informatiesoort: VN Vandaag

97

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen