Het kabinet heeft een stap gezet met de afbouw van fossiele regelingen en de verdere vergroening van het belastingstelsel. Dit staat in een reactie van de staatssecretaris naar aanleiding van het commissiedebat Internationale Fiscaliteit van 4 april 2024 en een initiatiefnota van het Kamerlid Teunissen (PvdD).

Nederland kent geen structurele directe prijssubsidies op fossiele brandstoffen. Wel zijn er diverse uitgavenregelingen, vrijstellingen, kortingen en aangepaste belastingtarieven die verband houden met fossiele brandstoffen. Het kabinet zet in op het vergroten van transparantie. Het overzicht in de Miljoenennota 2024 geeft daarom voor het eerst een totaaloverzicht van het aantal fossiele regelingen en biedt volgens de staatssecretaris een nuttig inzicht in de regelingen die het beprijzingsniveau verminderen.

Het huidige, demissionaire kabinet heeft de nationale klimaatdoelstelling aangescherpt naar 55% emissiereductie in 2023 en een stap gezet met het verder vergroenen van het belastingstelsel en een aantal fossiele regelingen zijn afgeschaft. De CO2-heffing is aangescherpt, de vliegbelasting is verhoogd en de regeling voor bestelauto’s wordt vanaf 2025 hervormd. Tevens is de tariefstructuur van de energiebelasting minder degressief gemaakt en de inputvrijstelling voor gebruik van aardas en elektriciteitsopwekking beperkt. Ook wordt de verlaagde energiebelasting voor glastuinbouw uitgefaseerd.

Het huidige beprijzingsniveau is echter naar verwachting onvoldoende om de nationale klimaatdoelen te realiseren. Aanvullend beleid kan mogelijk deels vorm krijgen via een verdere afbouw van fossiele regelingen. Alternatieve beprijzingsmaatregelen zijn in een aantal gevallen echter effectiever om hetzelfde doel te bereiken. Een zorgvuldige afweging is nodig waarbij ook naar de lastenverdeling en het risico op weglek wordt gekeken. Verdere besluitvorming hierover is aan een nieuw kabinet. Het commissiedebat fossiele subsidies is uitgesteld tot na het zomerreces 2024.

Wetsartikelen:

Wet belastingen op milieugrondslag 77

Wet belastingen op milieugrondslag 71i

Wet belastingen op milieugrondslag 71h

Wet belastingen op milieugrondslag 53

Wet belastingen op milieugrondslag 50

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Milieuheffingen, Belastingheffing van motorrijtuigen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 18 juni

Informatiesoort: VN Vandaag

108

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen