De internetconsultatie voor het wetsvoorstel Wet tegemoetkoming onterechte afwijzing buitengerechtelijke schuldregeling is op 27 mei 2023 gestart. Het wetsvoorstel voorziet in een nieuwe wettelijke grondslag om burgers tegemoet te komen, van wie het verzoek om minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (hierna: MSNP) door de Belastingdienst onterecht is afgewezen.

Uit onderzoek blijkt dat dat de Belastingdienst verzoeken om MSNP belastingplichtigen onterecht heeft afgewezen op basis van grensbedragen, een kwalificatie opzet of grove schuld, een fraude-indicatie of een registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Hierdoor is burgers met problematische schulden de mogelijkheid tot het realiseren van een schuldenvrije start onnodig beperkt dan wel in zijn geheel ontnomen. De groep gedupeerde burgers, naar verwachting 4500 belastingplichtigen, wordt ruimhartig tegemoetgekomen (V-N 2024/9.21).

Het tegemoetkomingsbeleid waarvoor dit voorstel de grondslag biedt bestaat uit vier onderdelen:

  • tegemoetkoming voor immateriële schade (het zogenaamde wachtgeld);

  • kwijtschelding van de openstaande schulden bij de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen;

  • terugbetaling van de betaalde bedragen aan en de verrekende bedragen door de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen;

  • een pseudo-MSNP.

De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2025. Het is volgens de memorie van toelichting niet wenselijk als burgers van wie een MSNP-verzoek onterecht is afgewezen, langer moeten wachten op een oplossing voor hun schuldenproblematiek. Zeker niet als het gaat om verzoeken die enkele jaren geleden, in sommige gevallen meer dan tien jaar geleden, onterecht zijn afgewezen.

De internetconsultatie loopt tot 11 juni 2024.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 28 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Invordering

139

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen