De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 (36 421) bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024.

Het voorstel bevat zes maatregelen in de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en/of in de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting voor het aanmerkelijk belang (DSR-ab).

De voorgestelde maatregel per 1 januari 2024:

 • Aan derden verhuurde onroerende zaken kwalificeren niet voor de BOR en de DSR-ab. Zij vormen altijd beleggingsvermogen. Onder verhuur wordt ook begrepen anderszins aan een ander ter beschikking stellen van onroerende zaken, ongeacht of wel of geen vergoeding is verschuldigd. Kortdurende terbeschikkingstelling en teeltpachtovereenkomsten vallen niet onder de voorgestelde maatregel. Voor de vraag op welke wijze wordt bepaald of sprake is van aan derden verhuurde onroerende zaken wordt een dubbele toets voorgesteld, namelijk een feitelijkgebruiktoets én een oogmerktoets. Als een (gedeelte van een) onroerende zaak voor een deel van de tijd ter beschikking wordt gesteld aan een ander en voor een deel van de tijd door de ter beschikking stellende onderneming wordt gebruikt, wordt een tijdsevenredige benadering voorgesteld. De tijdsevenredige benadering is niet van toepassing als de onroerende zaak (of het gedeelte daarvan) voor 10% of minder ter beschikking wordt gesteld aan een ander.

De voorgestelde maatregelen per 1 januari 2025:

 • Afschaffing van de 5% doelmatigheidsmarge voor beleggingsvermogen in de BOR en de DSR-ab. De beoogde invoeringsdatum voor de BOR is 1 januari 2025. Voor de DSR-ab treedt de maatregel in werking bij koninklijk besluit in verband met automatiseringscapaciteit bij de Belastingdienst;
 • Keuzevermogen kwalificeert slechts voor de BOR en DSR-ab voor zover deze in de onderneming worden gebruikt. Voorgesteld wordt de maatregel uitsluitend betrekking te laten hebben op bedrijfsmiddelen met een waarde in het economische verkeer van minimaal € 100.000 (jaarlijks te indexeren) op het moment van verkrijging bij overlijden of schenking en een gebruik voor andere dan ondernemingsdoelen van meer dan 10%;
 • Afschaffing dienstbetrekkingseis in de DSR-ab bij schenking;
 • Invoering minimumleeftijd van 21 jaar voor de verkrijger bij schenking van een ab voor de DSR-ab en voor schenking voor de BOR;
 • Aanpassing vrijstelling goingconcernwaarde BOR. Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 januari 2025 de vrijstelling van 83% van de goingconcernwaarde van het ondernemingsvermogen boven € 1,5 miljoen te verlagen naar 70%. Tegelijkertijd wordt het bedrag van € 1.205.871 voor 2023 dat 100% is vrijgesteld, verhoogd naar € 1,5 miljoen met ingang van 1 januari 2025.

De in de Voorjaarsnota aangekondigde maatregelen (i) toegang tot de BOR en de DSR-ab beperken tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5% in het geplaatste kapitaal, (ii) versoepelen van de bezitseis en de voortzettingseis in de BOR en (iii) aanpak constructies (rollator-investeringen en dubbel-BOR), zijn complex en vragen om meer uitwerkingstijd. Deze maatregelen worden om die reden opgenomen in het Belastingplanpakket 2025 met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2026.

[Nieuwsbron]

-----------------------------

Het belastingpakket 2024 bestaat naast dit wetsvoorstel uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024
 2. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 4. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 5. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 6. Prinsjesdag 2023: Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 7. Prinsjesdag 2023: Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 8. Prinsjesdag 2023: Wet compensatie wegens selectie aan de poort
 9. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2024
 10. Prinsjesdag 2023: Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit
 11. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelen glastuinbouw
 12. Prinsjesdag 2023: wijziging Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning
 13. Prinsjesdag 2023: wijziging van de Anw en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon
 14. Prinsjesdag 2023: Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 september

Rubriek: Schenk- en erfbelasting

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

1171

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen