De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag het wetsvoorstel Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting (36 428) bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de bedoeling dat de ingediende voorstellen met ingang van 1 januari 2024 in werking treden.

Belastingplichtigen kunnen foutjes in de heffing inkomstenbelasting (laten) herstellen. Dit gebeurt in de regel via indiening van een aangepast (digitaal) aangiftebiljet na een vastgestelde aanslag inkomstenbelasting. De Belastingdienst merkt deze (digitale) aangiftebiljetten nu niet aan als bezwaar, maar als een verzoek om ambtshalve vermindering en behandelt deze dienovereenkomstig.

Van deze laagdrempelige en eenvoudige manier om deze foutjes in de heffing te herstellen, wordt door de belastingplichtige en de Belastingdienst veelvuldig gebruik gemaakt. Met de invoering van de Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting vindt codificatie van de bestaande uitvoeringspraktijk plaats. Een en ander staat los van de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de opgelegde (nieuwe) aanslag inkomstenbelasting. Het kabinet vindt dat deze huidige werkwijze voldoet aan de maatstaven van eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid en acht het in het belang van zowel de Belastingdienst als burgers om deze werkwijze te continueren.

Om te voorkomen dat belastingplichtigen worden geconfronteerd met de voorwaarden die gelden bij de behandeling van een verzoek om ambtshalve vermindering, waardoor aan hen (praktische) rechtsbescherming onthouden zou worden, wordt een aanvullende regeling voorgesteld. Deze regeling houdt in dat een onjuiste aanslag door de inspecteur ambtshalve wordt verminderd indien een verzoek daartoe is ingediend binnen de wettelijke bezwaartermijn. Concreet betekent dit dat de voorwaarden die normaliter gelden bij een verzoek om ambtshalve vermindering niet gelden bij een verzoek om ambtshalve vermindering dat wordt ingediend binnen de bezwaartermijn.

Het kabinet heeft ook onderzoek gedaan naar een wettelijke grondslag bij de omzet- en loonbelasting. Bij de omzetbelasting is gebleken dat een wettelijke maatregel geen doorgang kan vinden wegens onmogelijkheden met betrekking tot ICT. Voor de omzetbelasting wordt doorgewerkt aan een toekomstige regeling via ‘direct aanpassen’. Onder de noemer ‘direct aanpassen’ wordt momenteel onderzocht op welke wijze het formeelrechtelijke heffingssysteem, zoals dat nu volgt uit de AWR, gemoderniseerd en vereenvoudigd kan worden. Het kabinet streeft ernaar om begin 2024 het wetsvoorstel ‘direct aanpassen’ in internetconsultatie te brengen.

De wettelijke grondslag voor de huidige wijze van afdoening van aanvullingen op een eerdere aangifte loonbelasting vergt meer onderzoek. Als uit aanvullend onderzoek blijkt dat een tijdelijke wettelijke grondslag voor de loonbelasting nog steeds wenselijk is, wordt gestreefd naar een wetsvoorstel voor een wettelijke grondslag per 2025.

[Nieuwsbron]

-----------------------------

Het belastingpakket 2024 bestaat naast dit wetsvoorstel uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024
 2. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 4. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 5. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 6. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 7. Prinsjesdag 2023: Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 8. Prinsjesdag 2023: Wet compensatie wegens selectie aan de poort
 9. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2024
 10. Prinsjesdag 2023: Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit
 11. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelen glastuinbouw
 12. Prinsjesdag 2023: wijziging Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning
 13. Prinsjesdag 2023: wijziging van de Anw en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon
 14. Prinsjesdag 2023: Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 september

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

683

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen