De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag mede namens de Minister voor Klimaat en Energie en de Minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het wetsvoorstel Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw (36426) bij de Tweede Kamer ingediend.

Dit verzamelwetsvoorstel ziet op de afspraken over het verder beprijzen van aardgas en broeikasemissies in de glastuinbouw. Het betreft voorstellen voor de energiebelasting, het beperken van de vrijstelling voor elektriciteitsopwekking en een fiscale CO2-heffing in de glastuinbouw.

Afschaffen verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouwsector
Met het wetsvoorstel wordt voorgesteld de energiebelasting op twee punten te wijzigingen per 1 januari 2025. Ten eerste is het de bedoeling dat de verlaagde tarieven op gas voor de glastuinbouwsector worden afgeschaft in de periode van 2025 tot 2030. Ten tweede wordt de vrijstelling voor elektriciteitsopwekking in dezelfde periode beperkt.

Voor de geleidelijke afschaffing van de verlaagde tarieven is vereist dat ofwel de Europese Commissie (EC) volgend op een notificatie voldoende redenen ziet om de instandhouding van de verlaagde tarieven na 2024 toe te staan, ofwel de instandhouding van de verlaagde tarieven onder de gewijzigde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) kan worden gebracht. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verkennende gesprekken gestart met de EC. In het geval de instandhouding niet aan de kaders zal voldoen worden de verlaagde tarieven per 1 januari 2025 afgeschaft.

Beperken vrijstelling elektriciteitsopwekking
Voor de energiebelasting geldt nu een vrijstelling voor het gebruik van aardgas en elektriciteit die wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit (hierna: inputvrijstelling). In de praktijk leidt deze vrijstelling ertoe dat aardgasgestookte WKK-installaties fiscaal voordelig zijn in gebruik. Deze installaties concurreren met meer duurzame alternatieven.

Op 1 januari 2030 zal de belasting voor het gebruik van aardgasgestookte WKK-installaties hetzelfde zijn als meer duurzame technieken. Er is gekozen voor een eenvoudige systematiek waarbij de vrijstelling afhankelijk is van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Hierdoor is volgens het kabinet sprake van weinig extra administratieve lasten voor opwerkkers van elektriciteit.

De outputvrijstelling zal vanaf 1 januari 2025 geheel volledig komen te vervallen. Dit heeft als gevolg dat elektriciteit die een exploitant opwekt met een WKK-installatie en vervolgens zelf gebruikt belast wordt met energiebelasting.

Om administratieve lasten voor kleine exploitanten en uitvoeringskosten voor de Belastingdienst te beperken worden exploitanten van kleinere installaties (tot 20 megawatt) anders behandeld. Elektriciteit voor eigen gebruik van deze exploitanten blijft onbelast terwijl de gasinput wel wordt belast met energiebelasting.

CO2-heffing glastuinbouw
Naast het geleidelijk afschaffen van voordelen in de energiebelasting en subsidie-instrumenten wil het kabinet vanaf 1 januari 2025 een fiscale CO2-heffing introduceren. Een fiscale heffing is volgens het kabinet een effectiever middel dan het huidige kostenvereveningssysteem omdat de heffing vooraf bekend is in plaats van achteraf. Ook verplicht het fiscale stelsel ondernemers om aangifte te doen van hun emissies. Ook draagt het bij aan draagvlak voor de doelstelling omdat het heffing betreft op basis van individuele uitstoot.

Het wetsvoorstel gaat uit van een tarief van 1,35 euro per ton CO2 in 2025 oplopend tot 6,80 euro per ton CO2 in 2030. Voor het Belastingplan 2025 wordt een nieuwe tariefstudie uitgevoerd. Het voornemen is om een geactualiseerd tariefpad vanaf 1 januari 2025 in te laten gaan.

[Nieuwsbron]

-----------------------------

Het belastingpakket 2024 bestaat naast dit wetsvoorstel uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024
 2. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 4. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 5. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 6. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 7. Prinsjesdag 2023: Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 8. Prinsjesdag 2023: Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 9. Prinsjesdag 2023: Wet compensatie wegens selectie aan de poort
 10. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2024
 11. Prinsjesdag 2023: Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit
 12. Prinsjesdag 2023: wijziging Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning
 13. Prinsjesdag 2023: wijziging van de Anw en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon
 14. Prinsjesdag 2023: Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 september

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

200

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen