De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag het wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2024 (36 419) bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is onderdeel van het pakket Belastingplan 2024. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.

Het wetsvoorstel omvat verschillende maatregelen die invloed hebben op de belastingwetgeving voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

 1. Verhoging van de belastingvrije som om armoedeproblematiek te bestrijden: In dit voorstel wordt de reeds in een beleidsbesluit vooruitlopend op dit wetsvoorstel per 1 januari 2023 ingevoerde verhoging van de belastingvrije som van USD 12.198 naar USD 17.352 wettelijk vastgelegd. Op deze wettelijke maatregel is vooruitgelopen om zo snel mogelijk zekerheid te bieden en tegemoet te komen aan de wens van de inwoners van de BES-eilanden om de forse stijging van de kosten van levensonderhoud te compenseren. De verhoging is gekoppeld aan het hoogste wettelijk minimumloon (van Sint Eustatius) zoals dat thans geldt op de BES-eilanden. Deze verhoging leidt tot een lagere belastingdruk voor lagere inkomensgroepen en een verbetering van hun financiële situatie.

 2. Aanpassing van de voorwaarden voor afgifte van de vestigingsplaatsbeschikking voor houdstervennootschappen: Het aandeel dat dient te worden gehouden in een gekwalificeerde BES-vennootschap wordt verlaagd van 95% naar 50%. Hierdoor zullen meer op de BES-eilanden gevestigde houdstervennootschappen binnen het bereik van de opbrengstbelasting vallen. Tegelijkertijd worden eisen gesteld aan de overige activiteiten van de houdstervennootschap, om te voldoen aan de ondernemingstoets.

 3. Invoering van een minimumbelasting in lijn met het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024: De minimumbelasting wordt ingevoerd om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan. Deze belasting zal verschuldigd zijn op aangifte en heeft als doel om ervoor te zorgen dat bedrijven en entiteiten een minimumbedrag aan belasting betalen, ongeacht hun fiscale planning of gebruik van belastingvoordelen.

 4. Aanpassing van het begrip (personen)auto in verschillende BES-belastingen, met als doel een uniforme definitie te hanteren en de fiscale behandeling van (personen)auto's te verduidelijken.

 5. Afschaffing van de dividendvrijstelling in de inkomstenbelasting: De dividendvrijstelling wordt afgeschaft om een gelijk speelveld te creëren tussen verschillende vormen van inkomen en om belastingontwijking via dividenden te voorkomen. Dit betekent dat alle ontvangen dividenden voortaan belast zullen worden in de inkomstenbelasting.

 6. Verbetering van de regeling voor het gebruikelijk loon in de loonbelasting: De regeling voor het gebruikelijk loon wordt aangepast om te zorgen voor een eerlijkere belastingheffing voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's) en hun meewerkende partners. De nieuwe regeling stelt een minimumbedrag vast voor het gebruikelijk loon en introduceert een bijzonder partnerbegrip, waardoor ook partners zonder aanmerkelijk belang een gebruikelijk loon in fictie genieten in geval van meewerken.

 7. Introductie van een meldingsplicht voor eigenaren van onroerende zaken in de vastgoedbelasting in drie situaties. In de eerste plaats geldt de meldingsplicht voor degenen die op enig moment het genot krachtens eigendom, bezit of een ander beperkt recht verkrijgen van een onroerende zaak. Ook geldt de meldingsplicht voor degenen die op enig moment het genot van een onroerende zaak hebben krachtens eigendom, bezit of enig ander zakelijk recht en ter zake waarvan zich wijzigingen als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, van de Belastingwet BES hebben voorgedaan. Het betreft wijzigingen aan die onroerende zaak door bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging. Tot slot geldt de meldingsplicht ook voor degenen die bij het begin van een kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of een ander beperkt recht hebben van een onroerende zaak, maar die in het daaropvolgende jaar geen aanslag vastgoedbelasting hebben ontvangen.

 8. Afschaffing van de spaartegoedenheffing, omdat de verplichting om automatisch gegevens uit te wisselen al geruime tijd is ingetrokken en vervangen door de regels inzake de Common Reporting Standard (CRS).

 9. Fiscale behandeling van (personen)auto's: Naast de uniforme definitie van personenauto's in BES-belastingen (punt 4), worden ook enkele fiscale behandelingen van (personen)auto's aangepast. Zo vallen personen- en bestelauto's die voor bepaalde doeleinden of door bepaalde diensten worden gebruikt (zoals ambulances, lijkwagens en auto's voor politie, brandweer, de Belastingdienst, Douane en Koninklijke Marechaussee) onder bepaalde voorwaarden niet onder het hoge ABB-tarief, maar onder het reguliere ABB-tarief.

 10. Integratieheffing in de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) vervalt: De integratieheffing in de ABB wordt afgeschaft, wat leidt tot een vereenvoudiging van het belastingstelsel op de BES-eilanden.

 11. Stroomlijning van factuurverplichtingen in de ABB: De factuurverplichtingen in de ABB worden gestroomlijnd, zodat het factuurstelsel voor administratieplichtigen niet anders is dan voor de BES-producenten en -ondernemers. Dit draagt bij aan een eenvoudiger en consistenter belastingstelsel.

 12. Aanpassingen in de administratie- en inlichtingenplicht: De administratie- en inlichtingenplicht wordt op onderdelen verruimd en versoepeld, wat leidt tot een betere informatie-uitwisseling tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst.

 13. Wijzigingen in de Douane- en Accijnswet BES: Enkele redactionele wijzigingen worden aangebracht in de Douane- en Accijnswet BES, en er wordt een verruiming van de betaaltermijn ingevoerd in geval van navordering en een bestuurlijke boete.

[Nieuwsbron]

-----------------------------

Het belastingpakket 2024 bestaat naast dit wetsvoorstel uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024
 2. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 4. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 5. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 6. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 7. Prinsjesdag 2023: Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 8. Prinsjesdag 2023: Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 9. Prinsjesdag 2023: Wet compensatie wegens selectie aan de poort
 10. Prinsjesdag 2023: Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit
 11. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelen glastuinbouw
 12. Prinsjesdag 2023: wijziging Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning
 13. Prinsjesdag 2023: wijziging van de Anw en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon
 14. Prinsjesdag 2023: Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 september

Rubriek: Belastingen overzeese Rijksdelen

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

283

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen