Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel Wet compensatie wegens selectie aan de poort (36 424) bij de Tweede Kamer ingediend. Het is de bedoeling dat het ingediende wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2024 in werking treedt.

Jaarlijks ontvangt de Belastingdienst ongeveer 12 miljoen aangiften IB/PVV. Aangiften met een mogelijk verhoogd risico op systeemfraude werden geselecteerd door middel van een selectieproces met de naam ‘Detectie en selectie aan de Poort’ (hierna Selectie aan de poort). Deze vorm van die selectie werd toegepast van 2008 tot en met het najaar van 2020.

De Belastingdienst dient criteria te gebruiken die relevant, objectief en gerechtvaardigd zijn om te controleren of fiscale wet en regelgeving juist wordt toegepast. Bij Selectie aan de poort leidde een risico in veel gevallen tot een vermelding in de registratie-applicatie Fraude Signalering Voorziening (hierna FSV). In dit systeem, dat niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), stonden circa 270.000 mensen geregistreerd.

Doordat selecties hebben plaatsgevonden op niet-fiscale gronden zijn aangiften gecorrigeerd die normaal gesproken niet zouden zijn beoordeeld door de inspecteur. Het ingediende wetsvoorstel geeft de grondslag voor compensatie aan de burgers waar het hier om gaat.

Uit onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van dit wetsvoorstel trekt het kabinet de conclusie dat van een onderzoekspopulatie van 18.800 belastingplichtigen bij ongeveer 9.200 belastingplichtigen objectief gerechtvaardigde criteria voor selectie zijn gevonden. Ruim 9.600 belastingplichtigen komen in aanmerking voor handmatig onderzoek.

Als na herbeoordeling van een aangifte blijkt dat selectie plaatsvond op niet-fiscale gronden volgt een forfaitaire compensatie die gelijk is aan 100 procent  van het bedrag waarmee het verzamelinkomen is gecorrigeerd. Dit bedrag wordt vermeerderd met forfaitaire rentecompensatie. Wanneer in eerdere of latere jaren het verzamelinkomen is gecorrigeerd, door een onterechte selectie in een ander jaar, is ook compensatie mogelijk.

Belastingplichtigen van wie herbeoordeling van de aangifte plaatsvindt kunnen in bezwaar komen als de conclusie van een herbeoordeling is dat de aangifte op fiscale gronden is geselecteerd. Beroep, hoger beroep en beroep in cassatie is daarna ook mogelijk.

Belastingplichtigen worden waarschijnlijk in overwegende mate gecompenseerd voor alle gevolgen van de correctie voor belasting en premies en inkomensafhankelijke regelingen. Mogelijke overcompensatie is volgens het kabinet aanvaardbaard omdat dit de uitvoerbaarheid ten goede komt en op die manier compensatie sneller plaatsvindt.

Belastingplichtigen hebben de mogelijkheid om zelf een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen bij de inspecteur tot vijf jaar na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Het is echter niet de bedoeling dat er tweemaal compensatie plaatsvindt door middel van ambtshalve vermindering én door middel van forfaitaire compensatie.

Naast de forfaitaire compensatie is aanvullende compensatie mogelijk voor direct nadeel dat ziet op de nadelige gevolgen met betrekking tot de belasting, premies en inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huurtoeslag. Belastingplichtigen worden geïnformeerd over deze mogelijkheid bij het toekennen van de forfaitaire compensatie.

Aanvullende compensatie ziet niet op immateriële schade of andere materiële schade. Hiervoor kunnen belastingplichtigen zich wenden tot bestaande schadeprocessen binnen de Belastingdienst omtrent de gevolgen door FSV.

[Nieuwsbron]

-----------------------------

Het belastingpakket 2024 bestaat naast dit wetsvoorstel uit de volgende wetsvoorstellen:

 1. Prinsjesdag 2023: Belastingplan 2024
 2. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024
 3. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 4. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 5. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 6. Prinsjesdag 2023: Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 7. Prinsjesdag 2023: Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 8. Prinsjesdag 2023: Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 9. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Belastingplan BES-eilanden 2024
 10. Prinsjesdag 2023: Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit
 11. Prinsjesdag 2023: Wetsvoorstel Fiscale Klimaatregelen glastuinbouw
 12. Prinsjesdag 2023: wijziging Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning
 13. Prinsjesdag 2023: wijziging van de Anw en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon
 14. Prinsjesdag 2023: Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 20 september

Dossiers: Prinsjesdag 2023

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

258

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen