De evaluatie van het toezicht Belastingdienst richt zich op de doeltreffendheid, doelmatigheid en passendheid van het gevoerde beleid. Dit antwoordt minister Kaag van Financiën op vragen over de onderzoeksopzet evaluatie toezicht Belastingdienst.

Passendheid is een breed begrip en het beleid op dat gebied is nog in ontwikkeling, aldus Kaag. Het begrip is gerelateerd aan concepten als rechtsstatelijkheid en behoorlijk bestuur, maar verwijst ook naar menselijke maat en maatwerk. De vraag of de Belastingdienst rechtsstatelijk handelt en opereert binnen de grenzen van wet- en regelgeving valt buiten de scope van het onderzoek. Hetzelfde geldt voor toetsen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Vanaf mei 2023 wordt in de jaarrapportage tevens gerapporteerd over inzage in het aantal, de aard en de omvang van boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven en de resultaten daarvan (motie Idsinga). Op dit moment wordt geïnventariseerd welke pilots/experimenten er zijn waarmee uitspraken kunnen worden gedaan over de doeltreffendheid van (massaal) toezicht in de periode 2017-2023. De inventarisatie resulteert in een lijst van pilots/experimenten. Deze lijst wordt gedeeld met het onderzoeksbureau en wordt opgenomen in het eindrapport dat in 2024 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 7 februari

22

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen