De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, heeft de Tweede Kamer de rapporten van twee onderzoeken van PwC naar de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst gestuurd. De bewindsman weegt de bevindingen mee bij de vormgeving van een tegemoetkomingsregeling voor onterechte gevolgen van de FSV.

PwC concludeert dat de directie Particulieren zorgvuldig te werk ging bij het vastleggen van onderzoeken en het onderbouwen van conclusies. Volgens PwC lijkt de FSV geen rol te hebben gespeeld bij het trekken van conclusies over aangiften. Verschillende waarnemingen duiden echter op gebrekkige borging van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder enkele constateringen ten aanzien van het gebruik van nationaliteit door het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF). Daarnaast hebben de onderzoekers voorbeelden aangetroffen in communicatie binnen en met de Belastingdienst over de signalering van risico’s waarbij het risico op fraude werd gebaseerd op persoonskenmerken zoals nationaliteit en uiterlijk voorkomen.

Volgens PwC is het zeer aannemelijk dat burgers zijn uitgesloten van minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP), kwijtschelding van belastingschuld of een persoonlijke betalingsregeling voor een toeslagenschuld wanneer bij hun registratie in de FSV het “1x1-vinkje” aanstond. Het 1x1-vinkje duidde op mogelijke fraude, maar kon door de afdeling Invordering worden geïnterpreteerd als bewezen fraude. Het uitgangspunt van de staatssecretaris is dat wie onterecht geen minnelijke schuldsanering, kwijtschelding of persoonlijke betalingsregeling heeft gekregen in aanmerking komt voor de tegemoetkomingsregeling die hij met inachtneming van het budgetrecht van de Tweede Kamer ontwikkelt.

Een belangrijke vraag is of, en zo ja hoe, het schenden van de privacy op zichzelf een grond is voor een vorm van tegemoetkoming, wie een dergelijke regeling moet uitvoeren en wat de gewenste en uitvoerbare mate van maatwerk is bij de uitvoering van een dergelijke regeling. De staatssecretaris zal in het eerste kwartaal van 2022 terugkomen op de uitwerking.

Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een wetsvoorstel Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Dit wetsvoorstel beoogt de grondslagen voor de verwerking van gegevens te versterken, toekomstbestendig te maken en een wettelijk kader te scheppen voor de borging van een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van gegevens.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 27 januari

12

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen