Hof Den Haag wijst het verzoek om herziening af, nu de aangevoerde gronden voor herziening geen feiten of omstandigheden bevatten als bedoeld in art. 8:119 lid 1 Awb. Zo is de eerste grond een nieuwe juridische stelling die strekt tot heropening van een reeds gevoerde discussie. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

X verzoekt Hof Den Haag om herziening van zijn uitspraak van 9 juli 2019 (18/01056, V-N 2019/43.1.5). Het hof oordeelde dat X door ondertekening van een VSO afstand heeft gedaan van zijn rechtsmiddelen voor de jaren 2010-2014 wat betreft de fiscale behandeling van zijn pensioen van het Europees Octrooi Bureau. Volgens het hof heeft X afstand gedaan van rechtsmiddelen ten aanzien van een aantal in de VSO omschreven onderwerpen en niet ten aanzien van bepaalde jaren. De Hoge Raad (HR 5 juni 2020, 19/03909, V-N 2020/29.37.3) heeft vervolgens geoordeeld dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 lid 1 Wet RO). X stelt in zijn verzoek om herziening dat op grond van art. 45 VWEU geen rekening mag worden gehouden met de bepalingen in de VSO die zien op de afstand van bepaalde rechtsmiddelen, en dat over de door de werkgever betaalde pensioenpremies wel internal tax is geheven.

Hof Den Haag (V-N 2021/44.1.3) wijst X' verzoek om herziening af. De door X aangevoerde gronden voor herziening bevatten geen feiten of omstandigheden als bedoeld in art. 8:119 lid 1 Awb. De eerste grond is een nieuwe juridische stelling die strekt tot heropening van een discussie over de in de uitspraak van het hof van 9 juli 2019 besliste rechtsvragen. Daarvoor is het bijzondere rechtsmiddel van herziening niet bedoeld. De tweede grond is al eerder aangevoerd in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak waarvan herziening wordt verzocht, en heeft het hof toen ook behandeld. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art. 80a lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:119

Wet op de loonbelasting 1964 11

Wet inkomstenbelasting 2001 3.81

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Editie: 27 januari

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen