Een verhoging van het VPB-tarief in de tweede schijf naar 36,93% levert naar schatting €  12,5 miljard per jaar op. Een verhoging met 1 procentpunt levert naar schatting € 1,1 miljard per jaar op. Dat blijkt uit de antwoorden van minister Kaag van Financiën op de feitelijke Kamervragen over de Miljoenennota.

Er bestaat een risico dat de werkelijke opbrengst van de verhoging naar 36,93% lager blijkt dan ingeschat, wanneer meer bedrijven activiteiten verplaatsen naar omringende landen met lagere tarieven.

Een derde schijf in de vennootschapsbelasting voor winsten boven de € 1 miljoen met een tarief van 50% is een zeer ingrijpende wijziging die naar verwachting grote gedragseffecten teweegbrengt. Daar is geen betrouwbare raming voor beschikbaar. Nederland loopt met een dergelijke tariefstructuur internationaal uit de pas en activiteiten worden hoogstwaarschijnlijk naar het buitenland verplaatst.

Het afschaffen van de innovatiebox in de vennootschapsbelasting levert structureel € 960 miljoen op per jaar van invoering. Bij deze raming is rekening gehouden met een gedragseffect waarin bedrijven minder zullen uitgeven aan innovatie doordat het fiscale voordeel vervalt.

Op basis van de tarieven in 2024 bedraagt het toptarief voor de werknemer 49,5%. Het toptarief voor de IB-ondernemer gaat naar 44,8%. Voor een dga met een winst tot € 200.000 en een dividenduitkering die valt in de eerste schijf van box 2 bedraagt het marginale tarief 38,8%. Bij een winst tot € 200.000 en een dividenduitkering die in de tweede schijf van box 2 valt, is het tarief 44,1%. Voor de dga met winst boven de € 200.000 en een dividenduitkering in de tweede schijf van box 2 geldt een toptarief van 48,8%.

Het afschaffen van de schenk- en erfbelasting leidt tot een lastenrelevante budgettaire derving van circa € 3 miljard. De volgende lidstaten van de EU/EER kennen geen schenk- en erfbelasting: Oostenrijk, Cyprus, Estland, Letland, Malta, Noorwegen, Zweden, Tsjechië, Roemenië en Slowakije.

Van de maatregelen in het wetsvoorstel aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024 kan alleen de verlaging van de vrijstelling van 83% boven de € 1,5 miljoen van de going-concernwaarde naar 70% vanaf 2025 tot een hoger bedrag aan schenk- of erfbelasting over het ondernemingsvermogen leiden. Er zijn geen signalen dat de BOR in combinatie met de betalingsregeling onvoldoende zijn om te voorkomen dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

De energiebelasting kan niet worden afgeschaft. De EU-Richtlijn energiebelastingen schrijft voor dat ten minste een minimumtarief wordt gehanteerd. Voor aardgas gaat het om een minimumtarief van 0,95 ct/m3 en voor elektriciteit om een minimumtarief van 0,10 ct/kWh. Indien de tarieven tot dit niveau worden verlaagd en tegelijk de belastingvermindering wordt geschrapt, leidt dit tot een budgettaire derving leiden van €  6,8 miljard energiebelasting en € 1,4 miljard aan BTW-inkomsten.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Schenk- en erfbelasting, Milieuheffingen, Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

2616

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen