De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Geurts over het afschrijven op productierechten en ammoniakrechten.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 28 mei 2015, nr. DGB/2015/1347 en DGB/2015/1928  

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Geurts (CDA) over het afschrijven op productierechten en ammoniakrechten.

De staatssecretaris deelt mee dat het bestaand beleid van de Belastingdienst is dat op rechten waarvoor geen wettelijke einddatum geldt, afschrijven niet mogelijk is. Uit een nadere analyse van het Ministerie van Economische Zaken volgt echter dat in het geval van de productierechten het zo goed als zeker is dat deze rechten zullen worden afgeschaft en dus een beperkte levensduur hebben. Daarom is besloten om de afschrijving op productierechten, waarvan de tijdelijkheid aantoonbaar is, alsnog toe te staan. De einddatum wordt bij benadering ingeschat om de afschrijvingsduur zo goed mogelijk te kunnen bepalen. Volgens het Ministerie van Economische Zaken blijven de productierechten tot 31 december 2017 bestaan. De afschrijving is gemaximeerd op 20% per jaar. De resterende boekwaarde mag in het laatste jaar geheel ten laste van de winst gebracht worden.

Voor wat betreft de ammoniakrechten deelt hij mee dat door de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 per die datum de ammoniakrechten zullen vervallen. Dit is aanleiding om terug te komen op het beleid om afschrijving op ammoniakrechten niet toe te staan. Daarom is het nu toegestaan om in 2015 de resterende boekwaarden van de ammoniakrechten in het geheel ten laste van het ondernemingsresultaat te brengen. Ook voor het jaar 2014 mag een afschrijving in aanmerking worden genomen. Ook hier is de afschrijving gemaximeerd op 20% per jaar.

De Landelijke Landbouwnormen 2014 zullen op het punt van de productierechten en ammoniakrechten aangepast worden. Het erratum zal op korte termijn worden gepubliceerd op www.belastingdienst.nl/landbouw.  

[Nieuwsbron]

Editie: 1 juni

Rubriek: Inkomstenbelasting, Milieuheffingen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  61
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen