Hof Amsterdam oordeelt dat de oplegging van vijf naheffingsaanslagen parkeerbelasting aan X, voor elke kalenderdag één naheffingsaanslag met inbegrip van kosten, in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften.

X is geconfronteerd met vijf naheffingsaanslagen parkeerbelasting omdat zijn auto op verschillende dagen en tijdstippen geparkeerd stond op een locatie waar betaald parkeren van toepassing was, zonder dat de verschuldigde parkeerbelasting was voldaan. De heffingsambtenaar heeft voor elke kalenderdag één naheffingsaanslag opgelegd en daarbij zijn per kalenderdag één keer kosten in rekening gebracht. X stelt dat er sprake is van één belastbaar feit, namelijk het gedurende een aaneengesloten periode parkeren op de parkeerplaats, en dat het opleggen van meerdere naheffingsaanslagen strijdig is met het evenredigheidsbeginsel. De heffingsambtenaar van de gemeente Z handhaaft de naheffingsaanslagen. De rechtbank verklaart het beroep van X ongegrond, waarna X hoger beroep instelt. In geschil is of de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd en of het opleggen van meerdere naheffingsaanslagen met inbegrip van kosten per kalenderdag in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

Hof Amsterdam oordeelt dat de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd en dat er geen sprake is van strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel. Art. 234 Gemeentewet laat geen ruimte voor een belangenafweging. De toepassing van deze dwingende wettelijke bepaling kan niet getoetst worden aan het evenredigheidsbeginsel. Het hof concludeert dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die niet door de wetgever zijn verdisconteerd en dat de oplegging van de naheffingsaanslagen met inbegrip van kosten per kalenderdag niet in strijd is met algemene rechtsbeginselen of ongeschreven recht. Het hoger beroep van X slaagt niet en de uitspraak van de rechtbank wordt bevestigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Grondwet 120

Algemene wet bestuursrecht 3:4

Algemene wet inzake rijksbelastingen 20

Gemeentewet 255

Gemeentewet 234

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 4 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

182

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen