De Hoge Raad oordeelt dat niet langer op doorbrekingsgronden hoger beroep of beroep in cassatie kan worden ingesteld tegen een beslissing op een wrakingsverzoek. De uitsluiting geldt niet als reeds vóór 21 juni 2024 een rechtsmiddel is aangewend tegen een beslissing op een verzoek tot wraking.

In een civiel hoger beroep is door Hof Den Haag een verzoek tot wraking afgewezen. Belanghebbende gaat in cassatie en doet een beroep op de doorbrekingsleer. Volgens de doorbrekingsleer kan het rechtsmiddelenverbod worden doorbroken als wordt aangevoerd dat de wrakingsregeling ten onrechte niet is toegepast, of buiten het toepassingsgebied ervan is getreden, of zodanige essentiële vormen niet in acht heeft genomen dat van een eerlijke en onpartijdige behandeling van het verzoek tot wraking niet kan worden gesproken (zie HR 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2263, V-N 2019/4.23).

De Hoge Raad oordeelt dat niet langer op doorbrekingsgronden hoger beroep of beroep in cassatie kan worden ingesteld tegen een beslissing op een wrakingsverzoek. De vraag of sprake is van een eerlijk proces, moet worden beantwoord ten aanzien van de procedure als geheel. De mogelijkheid om de onpartijdigheid van de rechter aan de orde te stellen in een hoger beroep of in cassatie in de hoofdprocedure is voldoende. De verzoeker tot wraking heeft in zoverre geen belang bij een zelfstandig beroep tegen de beslissing op zijn verzoek. Mochten zich in het vervolg van de procedure nieuwe omstandigheden voordoen waaruit (vrees voor) vooringenomenheid kan worden afgeleid, dan kan opnieuw een wrakingsverzoek worden ingediend. De uitsluiting van de doorbrekingsleer in wrakingszaken geldt niet als reeds vóór 21 juni 2024 een rechtsmiddel is aangewend tegen een beslissing op een verzoek tot wraking. Het onderhavige cassatieberoep is niet-ontvankelijk, omdat slechts motiveringsklachten zijn aangevoerd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 8:18

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 39

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 11 juli

Informatiesoort: VN Vandaag

444

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen