De Eerste Kamer heeft op 19 december 2023 ingestemd met 14 wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024 (zie V-N 2023/44 en V-N 2023/46), de Fiscale verzamelwet 2024 en de Wet minimumbelasting 2024. Het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit (36432) is verworpen. De Eerste Kamer nam 15 moties aan.

De Eerste Kamer nam 15 moties aan, waarin de regering wordt verzocht:

 • om snel concrete stappen te zetten om met ingang van de komende nieuwe begrotingscyclus de belastingmaatregelen tijdig in te dienen bij de Tweede Kamer (36418, I);
 • de uitkomsten van de analyse naar alle effecten van de tariefverhogingen van de aangenomen amendement Van der Lee c.s. (36.418, nr. 11, V-N 2023/50.29) mee te nemen in het Belastingplan 2025 en de tarieven box 2 en box 3 vast te stellen rekening houdende met deze uitkomsten waarbij het globale evenwicht tussen de DGA-ondernemer enerzijds en de IB-ondernemer anderzijds hersteld wordt en tevens rekening wordt gehouden met de ondernemersrisico's van ondernemers (36418, K);
 • een impactanalyse te doen van de afbouw van de vrijstellingen op (1) netcongestie; (2) de bijdrage die WKK-installaties kunnen leveren aan de flexibilisering van het stroomnet; (3) de reële alternatieven die industriële bedrijven hebben voor decarbonisatie vóór 2030; (4) de impact op de C02 emissies; (5) de kosten voor de afnemers van industriële WKK’s (36418, L);
 • om nader overleg te voeren met de metallurgische en mineralogische industrieën om zeker te stellen dat de gehanteerde uitgangspunten van de impactanalyse van Trinomics en BlueTerra juist zijn en dat deze analyse volledig en juist is (36418, M);
 • om onderzoek te doen naar de koopkrachteffecten van de voorgestelde verhoging van het percentage van het vergelijkingsloon ter berekening van het gebruikelijk loon vanuit het perspectief van het netto-inkomen van kleine ondernemers met een bv of nv op de BES-eilanden bestaande uit een gebruikelijk loon en een winstuitkering en deze te toetsen aan het bestaansminimum (36418, P);
 • om te werken met een meerjarige fiscale wetgevingsagenda voor de duur van voorgenomen hervormingen die de behandeling van wetsvoorstellen meerjarig spreidt, op basis waarvan de Kamer in gesprek kan met de bewindspersoon en dat een moment in het voorjaar wordt benut om fiscale wetgeving te behandeling die in mindere mate samenhangt met de begrotingsbesluitvorming zoals traditioneel geldt voor het Belastingplan (36418, Q);
 • de inflatiecorrectie onverkort toe te passen (36418, R);
 • primair de vermogenswinstbelasting onderdeel te laten zijn van de belastinghervorming (36418, S);
 • de invoeringsdatum van de nieuwe verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2025 (36418, W);
 • om per 1 januari 2024 of zo spoedig mogelijk daarna, een nultarief in de verbruiksbelasting in te voeren voor dranken die geen toegevoegde suikers bevatten (36418, X);
 • om in het Belastingplan 2025 met een alternatief dekkingsvoorstel voor het hogere minimumloon te komen, en de inkoopfaciliteit eigen aandelen te behouden (36418, Y);
 • om de voorgenomen evaluatie van de 30%-regeling naar voren te halen en op basis van deze evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen (36418, Z);
 • om onderzoek te doen naar de gevolgen van de invoering van de minimumbelasting voor het fiscale investerings- en innovatie-instrumentarium, en voorts met welke maatregelen Nederland uit de Europese achterhoede kan komen (36418, AA);
 • in de Bouwstenennotitie ook uitvoerbare fiscale maatregelen uit te werken, waarmee de kloof tussen een- en tweeverdieners wordt verkleind, en tevens maatregelen uit te werken waardoor de extreem hoge marginale druk (vooral bij een modaal inkomen) wordt verlaagd (36418, AB);
 • om in samenspraak met de goede doelensector te zoeken naar alternatieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen bij giftenaftrek, waardoor de begrenzing van deze aftrek bij particulieren boven de 250.000 euro niet langer noodzakelijk is en de nadelige gevolgen voor de goede doelensector worden weggenomen (36418, AE).

Lees ook het thema Wetsvoorstel Belastingplan 2024 (36418).

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht, Milieuheffingen, Accijns en verbruiksbelastingen, Dividendbelasting, Bankenbelasting

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 20 december

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

3967

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen