Hof 's-Hertogenbosch verwerpt evenals Rechtbank Roermond alle grieven die X bv heeft aangevoerd tegen de aanslag baatbelasting. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

X bv gaat in beroep tegen een aanslag baatbelasting 1998 ter grootte van - na vermindering - € 212.388,76. Hof 's-Hertogenbosch verklaart het beroep van X bv gegrond en draagt de gemeente op om opnieuw te beslissen op het bezwaar van X. Tegen de afwijzende beslissing stelt X bv opnieuw beroep in, nu bij Rechtbank Roermond. Deze rechtbank wijst de grieven van X bv tegen de aanslag af.

Hof 's-Hertogenbosch (MK I, 1 maart 2013, 10/00825, V-N Vandaag 2013/692) verwerpt evenals de rechtbank de grieven van X bv tegen de aanslag baatbelasting. Volgens het hof heeft de heffingsambtenaar voldoende stukken overgelegd, dan wel ter inzage gelegd, om de aanslag te kunnen onderbouwen. Dat de projectadministratie niet volledig aansluit op de financiële administratie is niet fataal, nu dit feit geen beletsel is geweest voor de accountant van de gemeente om een goedkeurende verklaring af te geven. De gemeente heeft verder aannemelijk gemaakt dat de bekostiging van de tot stand gebrachte voorzieningen op gelijke wijze is doorbelast, ongeacht of verhaal heeft plaatsgevonden via gemeentelijke gronduitgifte, middels een exploitatieovereenkomst of via een aanslag baatbelasting. De gemeente heeft volgens het hof aannemelijk gemaakt dat X bv in voldoende mate is gebaat bij de getroffen voorzieningen. Ten slotte faalt het standpunt van X bv dat in de aanslag een andere heffingsmaatstaf is gehanteerd dan in de verordening. Conclusie is dat het hoger beroep van X bv ongegrond is. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 222

Editie: 3 juli

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  43
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen