De arbitrageregeling met Zwitserland is gepubliceerd. De arbitrageregeling is een aanvulling op art. 25 lid 5 van het op 26 februari 2010 ondertekende Belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland, V-N 2010/13.16. De regeling is van toepassing op elk verzoek om arbitrage betreffende aanslagen voor belastingjaren of -tijdvakken die beginnen op of na 1 januari 2012, met uitzondering van de paragrafen 2 en 3.

In de arbitrageregeling is de wijze van toepassing van de arbitrageprocedure vastgesteld. Een arbitrageverzoek moet schriftelijk bij beide bevoegde autoriteiten worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er nog geen beslissing over dezelfde kwestie is genomen door een rechtbank van de verdragsluitende staten. Het arbitrageverzoek kan in principe pas worden ingediend na drie jaar vanaf de datum waarop een zaak die krachtens art. 25 lid 1 van het Verdrag aan de bevoegde autoriteit is voorgelegd. Om de startdatum te bepalen zijn specifieke regels opgesteld.

In de regeling is tevens de selectie en benoeming van arbiters vastgelegd, de regels van het arbitrageproces en de mogelijkheden van de verdragsluitende staten om ondersteunende standpuntnota’s voor te leggen. De arbitragebeslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van de arbiters. De arbitragebeslissing wordt schriftelijk genomen, niet gepubliceerd en heeft geen precedentenwerking.

Wetsartikelen:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting 25

[Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 25 september

Informatiesoort: VN Vandaag

248

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen