De Minister van Financiën heeft het tweede en tevens laatste deelbesluit inzake het Wob-verzoek over dividendstripping genomen. Het eerste deelbesluit is genomen op 30 januari 2019.

In het Wob-verzoek is verzocht om documenten over dividendstripping, cum/ex, cum/cum etc. over de periode 1 januari 2000 tot en met 17 september 2018. Op basis van het verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze documenten bestaan onder andere uit een memo van het Bureau Financieel Toezicht aan het Ministerie van Financiën, gespreksmemo’s en mailwisselingen met ABN AMRO en verslagen van overleggen. In bijlage 2 wordt een nadere specificatie per document gegeven.

Diverse documenten zijn reeds openbaar en vallen daarmee buiten de reikwijdte van de Wob. De vindplaats van deze documenten wordt genoemd in bijlage 2.

De openbaarmaking van een aantal documenten is integraal geweigerd omdat na toepassing van de weigeringsgronden van de Wob er geen zelfstandig leesbaar document overblijft. Verder zijn vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens weggelakt, alsmede bepaalde informatie in het belang van opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarnaast zijn (in)directe identificerende persoonsgegevens verwijderd en zijn persoonlijke beleidsopvattingen onleesbaar gemaakt. Tot slot is bepaalde informatie niet verstrekt, omdat het belang daarvan niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken (rechts)personen of derden.

[Nieuwsbron]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Dividendbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 juni

5

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen