De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de ontwerpwijziging van de Regeling groenprojecten 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden zodat die er zich over kan uitspreken.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de ontwerpwijziging van de Regeling groenprojecten 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hiermee krijgt de Tweede Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de regeling voordat deze zal worden vastgesteld.

De Regeling groenprojecten 2016 wordt op enkele onderdelen aangepast. De belangrijkste aanpassing betreft de steun voor de verwerving van grond voor de biologische landbouw. Deze landbouwgrond kent een aanzienlijke milieuverdienste vanwege de duurzame wijze van behandeling van de grond. Om die reden wordt het afgeven van een groenverklaring op een groter deel van de kosten voor de verwerving van biologische landbouwgrond mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er enkele projecten die niet meer voor een groenverklaring in aanmerking komen. Het betreft de projecten voor de ontwikkeling en instandhouding van onder meer bos en stedelijk groen. Op de mogelijkheid tot verstrekking van een groenverklaring hiervoor wordt al jaren niet of nauwelijks een beroep gedaan en er wordt niet verwacht dat dit zal veranderen. Verder zijn inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd als gevolg van het op een andere wijze beleidsmatig vaststellen van de milieuprestatie. Dit is het geval met betrekking tot projecten die zijn gericht op het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas met niveau A en de berekening van het maximale bedrag dat in aanmerking komt voor een groenverklaring voor die projecten. De overige wijzigingen betreffen verduidelijkingen.

De wijzigingen van de Regeling groenprojecten 2016 brengen geen aanvullende administratieve lasten met zich mee omdat de informatieverplichtingen voor het verkrijgen van een groenverklaring van de rijksoverheid niet veranderen. Er zijn geen (andere) nalevingskosten gemoeid met deze wijziging. Kredietinstellingen en beleggingsinstellingen hoeven vanwege deze wijzigingsregeling geen aanvullende investeringen te plegen bij het aanvragen van een groenverklaring.

[Nieuwsbron][Nieuwsbron]

Editie: 5 juli

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Informatiesoort: VN Vandaag

  37
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen