Hof 's-Hertogenbosch beslist dat X niet alle gestelde vragen in de informatiebeschikkingen hoeft te beantwoorden. X heeft bij sommige vragen voldaan aan zijn inspanningsverplichting. Eén vraag is in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

Belanghebbende, X, heeft de Nederlandse nationaliteit en is aandeelhouder/bestuurder van een Antilliaans trustkantoor. Aan X zijn betreffende de heffing van ib/pvv met betrekking tot de jaren 2009 tot en met 2012 informatiebeschikkingen gegeven wegens het niet voldoen aan de inlichtingenplicht.

Hof 's-Hertogenbosch verwerpt het beroep van X op het vertrouwensbeginsel. X maakt niet aannemelijk dat hij een afspraak heeft met de inspecteur om jaarlijks als buitenlands belastingplichtige een nihil-aangifte ib/pvv te doen. Volgens het hof beschikte de inspecteur voorafgaande aan het doen van de informatieverzoeken over voldoende aanwijzingen op grond waarvan hij in redelijkheid het standpunt kon innemen dat X binnenlands belastingplichtig zou kunnen zijn. Het opvragen van nadere informatie waaruit de fiscale woonplaats van X afgeleid kan worden is dan niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel. De informatiebeschikkingen worden echter deels vernietigd. X hoeft geen stukken meer te overleggen waaruit zijn (privé)afspraken in de onderhavige jaren zijn af te leiden omdat hij heeft aangegeven deze niet bewaard te hebben. Ook hoeft X niet een afschrift van de eigendomsbewijzen van al zijn bezittingen te overleggen. Dit verzoek van de inspecteur is in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken. Kijk ook een video over dit onderwerp op TaxVisions.nl

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52a

Algemene wet inzake rijksbelastingen 47

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 11 juni

3

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen