De Belastingdienst heeft vragen beantwoord over box 3 voor mensen met inkomen uit sparen en beleggen. De antwoorden zijn opgesteld naar aanleiding van de 'Kerstuitspraak' van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing. Deze uitspraak is namelijk nog niet verwerkt in het aangifteprogramma van de Belastingdienst.

1. Hoe zit het precies?
De Hoge Raad heeft bepaald dat de Belastingdienst over de jaren 2017, 2018 en daarna moet uitgaan van het werkelijke rendement op inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De berekening van dat werkelijke rendement is nog niet in de belastingaangifte 2021 doorgevoerd. Dat kan bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3 tot vragen leiden. De Belastingdienst is voor duidelijkheid over deze kwestie afhankelijk van politieke besluitvorming. Het kabinet komt hierover in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit.

2. Ik heb inkomen uit vermogen in box 3. Wat kan ik het beste doen met mijn belastingaangifte?
De Belastingdienst vraagt spaarders en beleggers om gewoon belastingaangifte te doen zoals zij dat gewend zijn, waarbij het totale inkomen uit vermogen in box 3 moet worden opgegeven. Deze gegevens heeft de Belastingdienst nodig om de definitieve aanslag, in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad, te kunnen berekenen. In twee situaties kan het nog niet-aangepaste aangifteprogramma specifieke gevolgen hebben voor de aangifte: 

  • Belastingplichtigen met een fiscale partner kunnen achteraf bezien geen optimale verdeling van het gezamenlijke inkomen uit vermogen in box 3 hebben gekozen.
  • Belastingplichtigen die door toepassing van de uitspraak een lager niet-aftrekbaar drempelbedrag voor zorgkosten en giften hebben, komen achteraf bezien misschien wél in aanmerking voor aftrek.

De Belastingdienst onderzoekt wat de gevolgen voor deze groepen zijn en houdt daar rekening mee in de definitieve aanslag.

3. Wanneer krijg ik bericht over mijn definitieve aanslag?
Het kabinet komt in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit. Doordat pas later duidelijk wordt hoe de uitspraak van de Hoge Raad wordt uitgevoerd, zullen de definitieve aanslagen bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3 waarschijnlijk later dan de normale datum van 1 juli worden verstuurd. Zij krijgen bericht van de Belastingdienst.

4. Ik heb geen inkomen uit box 3. Wat moet ik doen?
Voor mensen die onder de grens voor de vermogensrendementsheffing blijven heeft de uitspraak van de Hoge Raad geen gevolgen voor hun belastingaangifte. Dat is het geval wanneer iemand geen inkomen uit sparen of beleggen in box 3 heeft, wanneer iemand alleen is en het vermogen niet boven de vermogensgrens van € 50.000 komt of als iemand samen met de fiscale partner niet meer vermogen dan € 100.000 heeft. 

5. Ik heb een te betalen voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3. Wordt die ook aangepast?
In de voorlopige aanslag 2022 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Hierdoor kan iemands voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3 onjuist zijn. Nadat diegene aangifte inkomstenbelasting 2022 heeft gedaan, verwerkt de Belastingdienst de uitspraak van de Hoge Raad in de definitieve aanslag.

Omdat het belangrijk is dat de aanslag, desgewenst gespreid over het jaar, wordt betaald, heeft de Belastingdienst de voorlopige aanslag toch opgelegd. Als iemand de voorlopige aanslag 2022 (gedeeltelijk) niet betaalt, betaalt diegene door de rente een hoger bedrag bij de definitieve aanslag. De Belastingdienst biedt echter iedereen met een te betalen voorlopige aanslag een tijdelijke invorderingspauze voor de eerste betaaltermijn. In die periode krijgt de belastingplichtige geen betalingsherinneringen en aanmaningen wanneer deze termijn niet wordt betaald.

Tijdens de invorderingspauze bekijkt de Belastingdienst of de voorlopige aanslag box 3-inkomen bevat. Als er geen inkomen uit vermogen in box 3 in het spel is, stopt de invorderingspauze. De Belastingdienst stuurt dan een bericht over de hervatting van de te betalen termijnbedragen. Is er wel inkomen uit vermogen in box 3, dan blijft de invorderingspauze gelden.

6. Waar kan ik hulp krijgen als ik vragen heb over box 3?
Meer informatie voor het publiek staat op de website van de Belastingdienst. Of stel een vraag via het Belastingdienstaccount op Facebook, Twitter of Instagram.

-----------------------------

Eerder zijn naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad de volgende berichten verschenen op TaxLive:

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

95

Gerelateerde artikelen