Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het bedrag van € 250.000 tot het belastbare loon van X moet worden gerekend. Het bedrag heeft namelijk betrekking op de derving van loon dat door X zou zijn genoten als de dienstbetrekking bij de nieuw op te richten vennootschap tot stand zou zijn gekomen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Belanghebbende, X, is werkzaam voor E bv en zet een pensioenfonds op voor een verzekeringsmaatschappij (Z). Overeengekomen wordt dat D nv levensverzekeringsproducten gaat ontwikkelen voor Z. Omdat de verhouding tussen de directie van E bv en X verslechtert, komen E bv, Z en D nv overeen dat X in dienst zal treden van een vennootschap van D nv, en daar verder zal werken aan het pensioenfonds. In maart 1997 wordt aan X medegedeeld dat de constructie geen doorgang kan vinden, en gaat E bv failliet. X en D nv komen uiteindelijk overeen dat D nv € 250.000 zal betalen aan stichting G. Omdat X dit bedrag niet in zijn IB-aangifte verantwoordt, legt de inspecteur een IB-navorderingsaanslag op aan X. Volgens de inspecteur moet het bedrag van € 250.000 worden aangemerkt als loon dat is genoten ter vervanging van gederfd of te derven loon. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat het bedrag betrekking heeft op gederfd loon. Uit de civiele procedure blijkt volgens de rechtbank namelijk dat de door X geleden schade met name bestaat uit gederfde inkomsten. Vervolgens stelt de rechtbank vast dat het bedrag van € 250.000 voor X was bestemd en ook door hem is genoten.

Hof Arnhem-Leeuwarden (MK I, 22 september 2015, 14/00153, V-N Vandaag 2015/2085) oordeelt dat de uitbetaling door D nv van € 250.000 betrekking heeft op de derving van loon dat door X zou zijn genoten als de dienstbetrekking bij de door D nv op te richten nieuwe vennootschap tot stand zou zijn gekomen. Het bedrag van € 250.000 moet dan tot het belastbare loon van X worden gerekend. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.82 lid 3.82 sub a, ten eerste

Wet inkomstenbelasting 2001 3.146 lid 1

Editie: 6 juli

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Loonbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  32
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen