Het belang van X bv in het samenwerkingsverband moet volgens Hof Arnhem - Leeuwarden worden aangemerkt als het ter beschikking stellen van kapitaal. Aangezien X bv niet aannemelijk maakt dat de bedrijfswaarde van de bedrijfsmiddelen is verminderd, kan X bv geen afwaardering toepassen.

Belanghebbende, X bv, gaat medio 2000 – als "stiller Gesellschafter" – een A-typische stille Gesellschaft aan met het Duitse Z eG. In haar VPB-aangifte 2005 waardeert X bv haar deelneming in Z eG af met € 286.543. De inspecteur corrigeert deze post. Volgens de inspecteur moet de A-typische stille Gesellschaft namelijk als een coöperatie worden beschouwd, en is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Rechtbank Leeuwarden oordeelt dat de A-typische stille Gesellschaft niet als een coöperatie kan worden aangemerkt. De rechtbank overweegt vervolgens dat de A-typische stille Gesellschaft transparant is. Volgens de rechtbank moet de investering echter niet – zoals naar Duits recht – worden aangemerkt als een vordering. Gezien de transparantie van het samenwerkingsverband moet een afwaardering van de activa en passiva volgens de rechtbank per bedrijfsmiddel worden beoordeeld. Volgens de rechtbank is X bv er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat de bedrijfsmiddelen moeten worden afgewaardeerd.

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat het samenwerkingsverband voor de toepassing van het Nederlandse belastingrecht als een fiscaal transparante personenvennootschap moet worden aangemerkt. Verder is het hof van mening dat de inbreng van X bv niet als een schuldvordering, maar als een terbeschikkingstelling van kapitaal moet worden aangemerkt. Het hof overweegt vervolgens dat X bv – in verband met de afwaardering – aannemelijk moet maken dat de bedrijfswaarde van een of meer van de bedrijfsmiddelen op een lager bedrag moet worden gesteld dan de kostprijs verminderd met de afschrijvingen tot dat tijdstip. Volgens het hof is X bv niet in haar bewijslast geslaagd. Het hof bevestigt het oordeel van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.25

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 13

Editie: 14 juni

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

  28
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen